Kommunene har normalt ikke hjemmel til å fatte vedtak om tidsavgrenset godkjenning av barnehageplasser og vedtak om tilskudd til private barnehager. Kunnskapsdepartementet har tidligere fått hjemmel i barnehagelovens § 14 til å fastsette forskrift om midlertidig godkjenning ved etablering av barnehager og barnehageplasser for å dekke et midlertidig behov som følge av at det kommer svært mange fordrevne barn under opplæringspliktig alder fra Ukraina. Videre er det gitt hjemmel i § 19 for å gi forskrift om midlertidig tilskudd til drift av barnehager og barnehageplasser som er godkjent midlertidig. Nå er forskriften fastsatt.

Forskriften skal gjøre det mulig for kommunene å ta imot flere fordrevne fra Ukraina og gjøre det lettere for kommunene å sørge for at barn med rett til barnehageplass, mottar et barnehagetilbud. De midlertidige reglene i barnehageloven som gir hjemmel for forskriften gjelder til 1. juli 2024, og forskriften opphører å gjelde samtidig som de midlertidige reglene i loven.

Midlertidig godkjenning

For å forenkle bosettingen av fordrevne fra Ukraina kan kommunene fra 1. august godkjenne barnehageplasser eller barnehager som opprettes som følge av økt behov på grunn av tilstrømmingen av barn fra Ukraina. Kommunene kan, etter søknad, fatte vedtak om midlertidig godkjenning av nye barnehageplasser for inntil 3 år. Søknadene skal avgjøres etter en vurdering av barnehagens egnethet på samme måte som ved ordinære godkjenninger etter lov om barnehager § 14, første ledd.  Dette gjelder både for private og kommunale barnehager.

Dette innebærer at kommunene nå kan godkjenne både nye barnehager og utvidelse av antall plasser i eksisterende barnehager midlertidig. Kommunen bestemmer selv varighet på godkjenning innenfor den ytre rammen på 3 år. Forskriften gir altså hjemmel for å utvide kapasiteten midlertidig utover de barnehageplassene som allerede er godkjent. Tidligere godkjente barnehageplasser som tas i bruk for å avhjelpe behovet, omfattes ikke av hjemmelen for midlertidighet.

Midlertidig tilskudd til private barnehager

Som en følge av hjemmelen for å gi midlertidig godkjenning, er det også gitt hjemmel for å gi midlertidig tilskudd til private barnehageplasser med tidsavgrenset godkjenning. Kommunen kan fatte vedtak om tidsavgrenset tilskudd til nye private barnehageplasser eller barnehager som er godkjent midlertidig. Vedtaket om tilskudd kan tilsvare lengden på vedtaket om midlertidig godkjenning.

Private barnehager pålegges i forskriften å rapportere fortløpende om inntak av nye barn, barnas alder og oppholdstid. Kommunene skal i disse tilfellene beregne tilskuddet til de private barnehagene på nytt. Beregningen av, og tildelingen av midlertidig tilskudd skal ellers følge ordinære regler fastsatt i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. KS anbefaler å tydeliggjøre i vedtak om midlertidig tilskudd hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året og hvilke krav som stilles til rapportering fra den private barnehagen.

Kommunen gis ikke hjemmel i forskriften til å fatte vedtak om midlertidig tilskudd til allerede godkjente barnehageplasser som kommunen ikke har fattet vedtak om finansiering av. KS mener dette er en svakhet ved forskriften.

Barnehager har rett til godkjenning om de oppfyller kravene for dette, jf. barnehagelovens §14. KS er kjent med at flere kommuner har godkjent flere barnehageplasser enn de har valgt å finansiere etter lovens § 19. Den midlertidige forskriften åpner ikke opp for å finansiere disse plassene midlertidig, for eksempel med en varighet på inntil tre år.

Kommunene står derfor ovenfor valget mellom å fatte vedtak om finansiering av disse plassene etter ordinære regler, da for all framtid dersom de er i bruk, eller å la disse plassene forbli uten finansiering og heller godkjenne nye plasser i andre barnehager midlertidig, i henhold til formålet med den midlertidige forskriften.  Vi mener dette kan være uheldig både for kommunen og eksisterende private barnehager med ledig kapasitet etter eksisterende godkjenning.  

Selv om kommunen ikke, med hjemmel i forskriften, kan fatte vedtak om midlertidig tilskudd til allerede godkjente barnehageplasser, kan det vurderes om kommunen og den private barnehagen likevel kan inngå en avtale om midlertidig finansiering av slike barnehageplasser. Dette kan bidra til å oppnå formålet med forskriften.

Lenker:

Midlertidig forskrift om midlertidig godkjenning av ordinære barnehager og midlertidig tilskudd for enklere bosetting av fordrevne fra Ukraina og flyktninger

Lov om barnehager § 14

Lov om barnehager § 19