KS har mottatt tilbakemeldinger fra mange kommuner som er rammet av streik, som oppfatter det som urimelig å betale tilskudd til tjenester som innbyggerne ikke mottar som når private barnehager sparer vesentlige lønnskostnader som følge av streik.

I brevet til KS gir ikke Kunnskapsdepartementet noe klart svar på hvilken hjemmel kommunene har for å kunne holde tilbake tilskudd, men peker på at den enkelte kommune selv må  ta stilling til dette ut fra det generelle regelverket om tilskudd og de konkrete forholdene i de aktuelle barnehagene. Det overordnede kravet i barnehageloven om likeverdig behandling må ifølge departementet gi føringer for hvordan kommunene skal tolke forskriften om tildeling av tilskudd til private barnehager.

KS vurderer det slik at brevet fra Kunnskapsdepartementet gir kommunene et grunnlag for å vurdere å holde tilbake tilskudd, innenfor de generelle rammene departementet peker på i brevet.

Dersom kommuner vedtar å holde tilbake tilskudd har private barnehager adgang til å påklage vedtaket til Statsforvalter etter lov om barnehageloven § 12, jf. § 19.

Lenkeblokk Icon Brevet fra Kunnskapsdeparementet