Om kommunal deflator og tilskudd til private barnehager

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager regulerer hvordan kommunene skal utmåle tilskudd til private barnehager. Kommunens regnskap for drift av egne ordinære barnehager to år før tilskuddsåret skal legges til grunn. Tilskuddssatsene skal justeres for forventet pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren (kommunal deflator) før kommunen fatter vedtak om tilskudd. Det benyttes anslått deflator i statsbudsjettet for tilskuddsåret og fastsatt deflator for året før.

Deflatoren er fastsatt med bakgrunn i forventet lønns og prisvekst for kommunesektoren som helhet.

Store endringer i anslag på prisveksten

Kommunal deflator som benyttes for tilskuddsåret er altså et anslag og denne justeres ofte opp eller ned uten at tilskuddene til private barnehager i tilskuddsåret endres.  Det er likevel sjelden at det gjøres en så stor justering som i vårens RNB. For å unngå en utilsiktet innstramning av budsjettene ble kommunene i RNB kompensert for forventet økt prisvekst i 2023. I tillegg til økte skatteinntekter ble kommunene kompensert med 1,6 mrd. kroner i økt rammetilskudd.  PBL har beregnet at private barnehager vil få 780 mill. kroner (se pbl.no) i økt tilskudd i 2023 dersom man legger justert deflator til grunn.   

Kommunesektoren (fylkeskommuner og kommuner) hadde i 2022 en kostnadsvekst på vel 13 milliarder kroner. Økte skatteinntekter kompenserte i makro for veksten i 2022. Men, denne kostnadsveksten tar kommunene med seg inn i 2023 uten at det er tatt høyde for det i rammeoverføringene til kommunene.  Prisveksten i 2022 ligger til grunn for tilskuddene til private barnehager i 2023 gjennom deflatorjusteringen for 2022.

Du kan lese mer om anslag i deflator for 2023 og faktisk lønns og prisvekst i 2022 HER.

Vurderinger av PBLs anmodning

Både kommunal og privat sektor har opplevd sterk kostnadsvekst de siste årene på grunn av høy prisstigning. KS har tidligere anbefalt kommunene å vurdere en forskuttering av tilskudd til private barnehager basert på ekstraordinært høye kostnader knyttet til Korona-pandemien og svært høye strømpriser. Kommuner som valgte å gjøre dette i 2021, kan trekke forskuddet fra tilskuddsutmålingen i 2023. Normalt vil de private barnehagene innenfor regelverket kompenseres for økte kostnader to år etter regnskapsåret, i tillegg til deflatorjustering som også beregnes med utgangspunkt i det økte kostnadsnivået.

Primært anbefaler KS kommunene å følge forskriften. I en eventuell lokal vurdering av om anmodningen til PBL skal følges opp med ny beregning av tilskudd basert på justert deflator kan kommunene blant annet vurdere følgende forhold:

  • Opplever kommunen å være kompensert for den forventede lønns- og prisveksten i 2023?
  • Får de kommunale barnehagene justert sine budsjetter i tråd med økt forventet lønns- og prisvekst i 2023?
  • Har kommunen forskuttert ekstraordinært høye kostnader til private barnehager, for eksempel for økte strømpriser?
  • Hvilke konsekvenser vil en justering av tilskuddene til private barnehager i 2023 få for senere års tilskuddsberegning?