“Rett til et godt og trygt skolemiljø – Hva innebærer det på vår skole?” er et samtaleopplegg om opplæringsloven kapittel 9A. Opplegget har vært lansert tidligere, men er nå revidert og publiseres i ny versjon.  Målet er at det skal være et nyttig verktøy for skoler som ønsker å jobbe kontinuerlig og systematisk med skolemiljøet

Samtaleopplegget er utviklet som en del av samarbeidet organisasjonene har i Partnerskap mot mobbing og er i hovedsak beregnet på skolens skolemiljøutvalg (SMU). SMU kan gjerne oppfordre andre brukermedvirkningsorganer i skolen, som samarbeidsutvalg, FAU og elevråd til å gjennomføre hele eller deler av opplegget.  

Samtaleopplegget kan bidra til en forventningsavklaring mellom de ulike partene i skolen. Hva tenker elevene at nulltoleranse betyr? Hva tenker foreldrene at det betyr å følge med, og er elever og lærere enige om hva det vil si å gripe inn? Er det mulig å skape en felles forståelse på skolen om hva nulltoleranse og aktivitetsplikt innebærer, selv om vi ikke er enige i alt?

Det er mange temaer som tas opp og det er ikke meningen at verktøyet skal brukes fra begynnelse til slutt i et og samme møte. Velg gjerne ut ett eller to temaer til hvert møte.

Samtaleopplegget finner du vedlagt (pdf)