Planlegging og implementering

Det er nå arbeidet starter! For å komme fram til et godt resultat, bør aktivitetene utvikling, utprøving og evaluering gjentas flere ganger. Dette gir rom for å prøve ut nye løsninger og lære av feil og suksesser. Vi kan først kjøre ut av rundkjøringen når tjenesten er ferdig utviklet. Med ferdig utviklet menes at alle arbeidsprosesser, roller, ansvar og rutiner er beskrevet og har vært pilotert.

Det er viktig å utarbeide en plan for denne fasen. Planen bør inneholde en konkretisering av hva som skal utvikles, hvem er målgruppen, hvilke aktiviteter skal gjennomføres når, hvem bidrar osv. Et årshjul er ett av flere verktøy som bidrar til å skape helhet og sammenheng. Det tydeliggjør handling og mulighetsrom gjennom sjekkpunkter, møteplasser og aktiviteter.

Til refleksjon:

  • Hva kan inngå i et årshjul- og hvordan bruke det aktivt i kvalitetsvurderingen, kvalitetssikringen og kvalitetsutviklingen?
  • Hvilke mål skal vi ha og hvordan skal måloppnåelse vurderes?
  • Hvordan kan vi prøve ut nye løsninger og vurdere videre utvikling?
  • Hvilke verktøy og arbeidsformer kan vi ta bruk?
  • Hvordan lære av våre erfaringer?
  • Hva kjennetegner en lærende møteplass og et lærende møte?

Innovasjon, profesjonsutvikling og medarbeiderskap

Arbeidslivet er i stadig omstilling, og det stilles krav til kompetanse, fleksibilitet og evne til å løse oppgaver på nye måter. 

Varige forbedringer

For å sikre at utviklingsarbeidet skaper varig verdi for kommunen og fylkeskommunen kreves det at arbeidet forankres både politisk og administrativt.