Planlegging og implementering

På bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget og fremtidsbildene som er utviklet, er neste fase i programmet å jobbe med iverksettelse. Det er nå arbeidet starter! For å komme fram til et godt resultat, bør aktivitetene utvikling, utprøving og evaluering gjentas flere ganger. Dette gir rom for å prøve ut nye løsninger og lære av feil og suksesser. Vi kan først kjøre ut av rundkjøringen når tjenesten er ferdig utviklet. Med ferdig utviklet menes at alle arbeidsprosesser, roller, ansvar og rutiner er beskrevet og har vært pilotert.

Det er viktig å utarbeide en plan for denne fasen. Planen bør inneholde en konkretisering av hva som skal utvikles, hvem er målgruppen, hvilke aktiviteter skal gjennomføres når, hvem bidrar osv. Et årshjul er ett av flere verktøy som bidrar til å skape helhet og sammenheng. Det tydeliggjør handling og mulighetsrom gjennom sjekkpunkter, møteplasser og aktiviteter.

https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/tiltak-som-virker/

Til refleksjon:

  • Hva kan inngå i et årshjul eller en logisk kjede og hvordan bruke det aktivt i kvalitetsvurdering og -utvikling?
  • Hvilke mål skal vi ha og hvordan skal måloppnåelse vurderes?
  • Hvordan kan vi prøve ut nye løsninger og vurdere videre utvikling?
  • Hvilke verktøy og arbeidsformer kan vi ta i bruk?
  • Hvordan lære av våre erfaringer?
  • Hva kjennetegner en lærende møteplass og et lærende møte?

Innovasjon, profesjonsutvikling og medarbeiderskap

Arbeidslivet er i stadig omstilling, og det stilles krav til kompetanse, fleksibilitet og evne til å løse oppgaver på nye måter. 

Varige forbedringer

For å sikre at utviklingsarbeidet skaper varig verdi for kommunen og fylkeskommunen kreves det at arbeidet forankres både politisk og administrativt.

Kommunene har et særlig ansvar for å planlegge og etterspørre tidlig og tverrfaglig innsats fordi man da har mulighet og ansvar til å se de ulike tjenesteområdene i sammenheng. Det er viktig at mål og tiltak som skal bidra til en inkluderende og nytenkende utdanning og oppvekst, innarbeides i kommunens overordnede plan- og budsjettarbeid. Tilstandsrapporter bør være en del av dette. En tydelig strategi for barn og unge skaper god samhandling i lokalsamfunnet med barnets behov i sentrum.

God samhandling og felles planlegging innad i kommunen og mellom kommuner og fylkeskommuner er viktig for å sikre gode overganger.  Dette krever effektive dokumentasjonsrutiner, fordi systematisk dokumentasjon er helt avgjørende for at man skal kunne samarbeide på tvers av etater, og over tid for å ivareta barn og unges interesser.

I veilederen Tiltak som virker beskriver vi kjennetegn ved det felles utfordringsbildet som kommunene står i. God samhandling og reell involvering av barn, unge og deres familier anses som forutsetninger for å utvikle og opprettholde tiltak som virker. https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/tiltak-som-virker/

Til refleksjon:

  • Hvordan sikrer vi at strategier og planer følges opp og videreutvikles over tid?
  • Hvordan kan vi involvere parter utenfor kommunen og fylkeskommunen i det langsiktige forbedringsarbeidet?
  • Hvordan jobber vi framover for kontinuerlig sikre gode oppvekstsvilkår og god læring for barn og unge?
  • Hvordan sikrer vi at tiltak virker?