Her kan du se opptak av "Bærekraftig natur- og arealforvaltning"
(Opptaket er autotekstet. Feil kan forekomme).

Presentasjon av foredragsholdere og tema:

Halvard Dahle Lægreid forteller innledningsvis om hvordan KS har jobbet med bærekraftig arealbruk de siste årene. KS har særlig arbeidet med kunnskapsutvikling for medlemmene sine. Tre større rapporter er utarbeidet, og i KS Debatthefte for 2023 er bærekraftig arealbruk blant temaene som behandles spesielt. Hvorfor har temaet kommet sterkere på dagsorden i KS? Hva er gjort så langt, og hva kan vi se for oss at KS og kommunesektoren gjør, sett i forhold til staten i årene som kommer?

Lenkeblokk Icon Presentasjonen til Halvard D. Lægreid (pdf)

Vegard Botterli og Unni Støbet Lande kommer fra Senter for Bærekraftig Areal- og Naturforvaltning (SEBAN) som er en tverrfaglig, vitenskapelig institusjon som jobber sammen med kommunene i Møre og Romsdal for å sikre en bærekraftig balanse mellom naturens tåleevne og kommunenes behov. Norske kommuner er svært forskjellige i både demografi, geografi og naturressurser. Dette gjør at det ikke finnes noen felles oppskrift for bærekraftig naturforvaltning som passer for alle. Løsninger må baseres på lokale forhold og med lokal forankring om man skal skape varige endringer. SEBAN skal være brobyggeren mellom storsamfunnets målsetninger og kommunenes unike behov, og er et ledd i arbeidet med å realisere Bærekraftsfylket Møre og Romsdal i regi av Fylkeskommunen.

Lenkeblokk Icon Presentasjonen til Botterli og Lande (pdf)

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) er et uavhengig forskningsinstitutt som forsker på natur og samspillet natur-samfunn. Vi har hovedkontor i Trondheim, men avdelinger også i Tromsø, Lillehammer, Bergen og Oslo. Astrid Brekke Skrindo er forsker i restaureringsøkologi, og jobber på prosjekter som er i skjæringspunktet mellom arealforvaltning, naturinngrep og naturrestaurering. Hun vil blant annet peke på hvorfor er bærekraftig natur- og arealforvaltning er viktig, og trekke frem praktiske eksempler fra hennes praksis med kommunene.

Lenkeblokk Icon Presentasjonen til Astrid Brekke Skrindo (pdf)

Maja Dinéh Sørheim er spesialrådgiver i virksomhet Klima og miljø i Nordre Follo kommune. Utdannet biolog med master i økologi fra NTNU og har jobbet med naturforvaltning i kommunal sektor i ni år. Hun skal gi et innblikk i hvordan Nordre Follo jobber for å oppnå en bærekraftig natur- og arealforvaltning i praksis, blant annet gjennom arealnøytralitet, naturregnskap og kommunedelplan for naturmangfold. Nordre Follo ligger like sør for Oslo og ble dannet 1.1.2020 ved sammenslåing av Oppegård og Ski kommuner.

Lenkeblokk Icon Presentasjonen til Maja Dinéh Sørheim (pdf)

Arrangerer månedlige webinarer

Det nasjonale bærekraftsnettverket for kommunesektoren organiserer sammen med KS månedlige lavterskel webinarer om ulike temaer, kalt Bærekraftsfredag. Temaene som tas opp er relevante for kommunesektoren, og belyser ulike deler av bærekraftsarbeidet som pågår. Sendingen foregår på Teams, er åpen for alle, og krever ingen påmelding. 

Dersom du ønsker å stå på mailinglisten vår slik at du mottar teams-invitasjonen på mail, gjør du det ved å følge denne linken. Ønsker du å fjerne deg fra denne listen, ta kontakt på mailadressen under.