Riksrevisjonen har undersøkt styring av og rapportering på den nasjonale oppfølgingen av FNs bærekraftsmål. Det påpekes at regjeringen er på etterskudd og at det har manglet koordinering, planlegging og kartlegging av status.

- Skal Norge lykkes i dette arbeidet, krever det helhetlig og tverrsektoriell tilnærming i statlig sektor og mellom statlig sektor, kommunesektoren og øvrige deler av samfunnet. Det har vi sett lite av frem til nylig, men vi er positive til de grepene Astrup nå tar og vi ønsker å samarbeide om å lykkes med bærekraftsmålene, sier Gram.

Kommunesektoren ligger ikke på latsiden

Arbeidet med FNs bærekraftsmål, og forpliktelsene som følger av Agenda 2030, er et samfunnsansvar. Bærekraftsmålene involverer hele samfunnet og der kommunesektor, næringsliv, organisasjoner og sivilsamfunn tar sin del av ansvaret.

En rekke kommuner og fylkeskommuner legger i dag bærekraftsmålene til grunn for strategisk planarbeid, fremtidsrettet samfunnsutvikling og politiske prioriteringer. Og stadig flere kommer etter.

- Det er stor fart og vilje til å realisere bærekraftsmålene i kommunal sektor. Kommuner og fylkeskommuner ønsker å jobbe helthetlig og på tvers av sektorer, og i samarbeid og partnerskap lokalt, regionalt og nasjonalt sier Gram.

Kommuner og fylkeskommuner, støttet av KS, har etablert Bærekraftsnettverket. Nettverkets ambisjon er å samle norske kommuner og fylkeskommuner til felles innsats. Bærekraftsnettverket vil samarbeide nasjonalt, og handle regionalt og lokalt.

Manglende rapportering

I Riksrevisjonens rapport fremkommer det at Stortinget ikke har fått tilfredsstillende informasjon om den samlede status for Norges oppfølging av bærekraftsmålene. Det er ikke gitt god nok informasjon om utfordringer, prioriteringer, sammenhengen med nasjonale mål, status og framdrift, og det er ikke utarbeidet en samlet rapportering for oppfølging av bærekraftsmålene. Arbeidet med utvikling av indikatorer har tatt lang tid og SSB ikke har blitt involvert som forutsatt i arbeidet med bærekraftsmålene.

Norge har forpliktet seg til å levere en nasjonal rapport til FN i juni 2021. KS er opptatt av å synliggjøre kommunesektorens betydning for at Norge skal lykkes i arbeidet med bærekraftsmålene, og vil derfor gjennomføre en egen rapportering av bærekraftsarbeidet i kommuner og fylkeskommuner.

- Indikatorbasert rapportering er en viktig del av arbeidet med FNs bærekraftsmål, og tilgang til etterprøvbar statistikk er en forutsetning for å kunne måle framdriften på delmålene og indikatorene til de 17 hovedmålene. KS samarbeider derfor med SSB slik at kommunesektorens indikatorbaserte rapportering styrkes, sier Gram.

Les mer om det arbeidet KS gjør med SSB her

Hovedfunn i rapporten

Riksrevisjonen påpeker at bærekraftsmålene dekker svært mange samfunnsområder, og krever god koordinering og en helhetlig plan. Rapporten påpeker at dette mangler i Norge, og at vi derfor er på etterskudd i arbeidet med å oppnå målene innen fristen i 2030.

Hovedfunnene i riksrevisjonens rapport:

  • Den nasjonale oppfølgingen av FNs bærekraftsmål har ikke vært godt nok koordinert
  • Norge har manglet en helhetlig plan for gjennomføring
  • Involveringen av Statistisk sentralbyrå har vært mangelfull
  • Rapporteringen gir ikke god nok informasjon til Stortinget om status og framdrift

Her er Riksrevisjonens rapport