...siloorganiseringen i statlig sektor i Norge er det fremste hinderet for innovasjon.
Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

KS er invitert som fast medlem i forumet. Etableringen er et av tiltakene i den nylig vedtatte nasjonale handlingsplanen «Mål med mening — Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030».  KS har hatt god dialog med kommunal- og distriktsdepartementet om utformingen av forumet som består av 13 faste medlemmer og ledes av kommunal- og distriktsministeren. Kunnskapsministeren, klima- og miljøministeren, næringsministeren, utviklingsministeren, NHO, med flere møter også.

- Vi har akkurat fått en rapport fra OECD der det pekes på at siloorganiseringen i statlig sektor i Norge er det fremste hinderet for innovasjon. KS’ kartlegging av kommunesektorens arbeid med FNs bærekraftsmål viser at sektorovergripende tenkning og evne til å løse utviklingsdilemma i kommunesektoren begrenses av statlig sektorpolitikk. Flere FoU’er fra KS og andre viser det samme. Derfor vil jeg rose regjeringen for å samle så mange på tvers av departement og sektorer om en av de fremste utfordringene i vår tid, sier Gunn Marit Helgesen.

Tema for første møte er energiforsyning – klima, natur og konkurransekraft.
Les mer her.

KS med i Norges delegasjon til høynivåmøtet

FNs High Level Political Forum (HLPF) arrangeres hvert år og er den viktigste møteplattformen for oppfølging av 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. Forumet består av delegater fra FNs medlemsland, multilaterale partnere, privat sektor, akademia og sivilsamfunnet. KS inngikk for første gang i delegasjonen i fjor, og er igjen invitert med i årets delegasjon. HLPF gir gode muligheter til å synliggjøre norske politiske prioriteringer nasjonalt og internasjonalt og delta i viktige diskusjoner om hvordan verden skal samarbeide om oppnåelsen av bærekraftsmålene. Delegasjonen settes sammen av representanter fra departementene, organisasjoner og virksomheter.

Hovedtema i år er «Building back better from the coronavirus disease (COVID-19) while advancing the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development». Forumet består av to bolker: En tematisk gjennomgang av et utvalg av bærekraftsmålene på embetsnivå (5.-12. juli) og et Høynivåsegment, som representerer den politiske delen av Forumet (13.-15. juli).

Under den første bolken vil det i år settes spesielt fokus på bærekraftsmål fire om utdanning, mål fem om likestilling, mål 14 om livet i havet, mål 15 om livet på land og mål 17 om samarbeid for å nå målene.