Bærekraftsmålene er hele samfunnets mål og alle må involveres. Dette krever helhetlig koordinering.

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

Under høringen av regjeringens handlingsplan for arbedeidet med bærekraftsmålenen mot 2030, understreket KS styrelder Gunn Marit Helgesen behovet for å beskrive hvordan regjeringen skal koordinere arbediet mellom departement og på tvers av forvaltningsnivå. 

-Bærekraftsmålene er hele samfunnets mål og alle må involveres. Dette krever helhetlig koordinering, men den nasjonale handlingsplanen for bærekraftsmålene inneholder ikke dette, sa Gunn Marit Helgesen. 

Hun ba derfor komiteen ta inn følgende merknad:

  • Stortinget ber Regjeringen inkludere beskrivelse av hvordan det skal legges til rette for en helhetlig koordinering på tvers av departementer og forvaltningsnivå.
Lenkeblokk Icon Les hele høringsinnlegget her

Måling av effekt

KS støtter handlingsplanens ambisjon om å supplere de globale indikatorene med nasjonale målepunkter for å følge måloppnåelsen i Norge. Men gitt kommunesektorens betydning for Norges måloppnåelse burde det lokale og regionale arbeidet gis en tydeligere prioritering.

KS vil derfor sterkt oppfordre til at arbeidet med målepunkter får høy prioritet og foreslår følgende merknad til komiteen:

  • Stortinget ber Regjeringen sikre at SSB og nasjonale kunnskapsprodusenter får et tydelig mandat og tilstrekkelige ressurser til å utvikle nasjonale målepunkter, og at det legges opp til en bred og involverende prosess.

Innovasjon og partnerskap

Vi når ikke bærekraftsmålene ved bare å gjøre mer av det samme, de store samfunnsflokene kan bare løses innovativt og digitalt. KS har derfor etablert «Partnerskap for radikal innovasjon» for å få til mer systemrettet innovasjonsarbeid og løse samfunnsutfordringer i samarbeid med andre. Det handler om innovasjonsarbeid som er for stort for den enkelte kommune, og som krever samhandling på tvers av sektorer og profesjoner. KS samarbeider også med KMD om utvikling av Policy Lab og systemer for eksperimentering og forsøk.