Hanne Børrestuen (KS), Siv Karin Kjøllmoen (Fagforbundet), Torhild S. Johannessen (Delta) og Kirsten Nesgård (NSF). Foto: KS

Presentasjon av partene i Heltidserklæringen

 • KS

  KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne utvikle gode lokalsamfunn med lokalt tilpassede velferdstjenester. KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon, og alle kommuner og fylkeskommuner er medlemmer. KS driver et aktivt utrednings- og dokumentasjonsarbeid, en utstrakt rådgivningsvirksomhet overfor medlemmene og opptrer som medlemmenes representant overfor staten og arbeidstakerorganisasjonene.

  Som interesseorganisasjon har KS flere faste møter med Regjeringen. Tema for møtene er kommuneøkonomi, kommunale tjenester og rammebetingelser for sektoren.

  Kontaktperson: Hanne Børrestuen 
  Hjemmeside: www.ks.no

 • Fagforbundet

  Fagforbundet er LOs største forbund, med over 360 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten.

  Fagforbundet mener at kommunene skal ha sunn økonomi, fordi du skal ha tilgang på gode velferdstjenester uansett hvor du bor og hvor tykk lommebok du har. Av samme grunn jobber vi også for bedre kvalitet og gode yrkesfaglige tilbud, og mot privatisering og konkurranseutsetting. Et av våre viktigste mål har i mange år vært retten til hele og faste stillinger.

  Fagforbundet arbeider for likestilling og likeverd i et mangfoldig arbeidsliv. Vi kjemper for likelønn og lik status mellom kvinnedominerte og mannsdominerte yrker.

  Kontaktperson: Siv Karin Kjøllmoen
  Hjemmeside: www.fagforbundet.no/

 • Norsk Sykepleierforbund

  Norsk Sykepleierforbund (NSF) er Norges fjerde største fagforbund, og medlem i Unio. Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen representerer over 112.000 sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter.

  NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF blant annet påvirke samfunnsforholdene til beste for befolkningens helse, påvirke utviklingen av helsetjenesten slik at den til enhver tid er rettet mot å fremme helse, forebygge og bidra til å løse befolkningens helseproblemer påvirke helsetjenestetilbudet slik at det tilfredsstiller befolkningens krav og behov når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet, samt arbeide for at målet om likestilling mellom kvinner og menn virkeliggjøres på alle områder.     

  Kontaktperson: Kirsten Hagen
  Hjemmeside: www.nsf.no

 • Delta

  Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon med tro på fremtidens arbeidsliv. Vi vokser raskt og har 79.000 medlemmer og 2400 tillitsvalgte. Totalt 39 organisasjoner er tilsluttet Delta.

  Våre medlemmer jobber i offentlig tjenesteyting, på tvers av fagområder og yrkesgrupper. Delta er tilsluttet hovedorganisasjonen YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og er det største forbundet i YS.

  Delta jobber for et arbeidsliv med trygge rammer og en lønn å leve av.  Arbeid for å skape heltidskultur er viktig både for den enkelte ansatte og for å skape gode tjenester. Partssamarbeidet er avgjørende for å skape gode arbeidsplasser som tjener den enkelte medarbeider og virksomheten.

  Kontaktperson: Torhild S. Johannessen
  Hjemmeside: www.delta.no