«Det store heltidsvalget», er signert av KS, Fagforbundet, Norsk sykepleierforbund, Delta og FO.
Bildet er fra Arendalsuka 2021 - Forskningsfrokost om heltidskultur. Foto: KS

Presentasjon av partene i Heltidserklæringen

 • KS

  KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne utvikle gode lokalsamfunn med lokalt tilpassede velferdstjenester. KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon, og alle kommuner og fylkeskommuner er medlemmer. KS driver et aktivt utrednings- og dokumentasjonsarbeid, en utstrakt rådgivningsvirksomhet overfor medlemmene og opptrer som medlemmenes representant overfor staten og arbeidstakerorganisasjonene.

  Som interesseorganisasjon har KS flere faste møter med Regjeringen. Tema for møtene er kommuneøkonomi, kommunale tjenester og rammebetingelser for sektoren.

  Kontaktperson: Hanne Børrestuen 
  Hjemmeside: www.ks.no

 • Fagforbundet

  Fagforbundet er LOs største forbund, med over 360 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten.

  Fagforbundet mener at kommunene skal ha sunn økonomi, fordi du skal ha tilgang på gode velferdstjenester uansett hvor du bor og hvor tykk lommebok du har. Av samme grunn jobber vi også for bedre kvalitet og gode yrkesfaglige tilbud, og mot privatisering og konkurranseutsetting. Et av våre viktigste mål har i mange år vært retten til hele og faste stillinger.

  Fagforbundet arbeider for likestilling og likeverd i et mangfoldig arbeidsliv. Vi kjemper for likelønn og lik status mellom kvinnedominerte og mannsdominerte yrker.

  Kontaktperson: Siv Karin Kjøllmoen
  Hjemmeside: www.fagforbundet.no/

 • Norsk Sykepleierforbund

  Norsk Sykepleierforbund (NSF) er Norges fjerde største fagforbund, og medlem i Unio. Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen representerer over 128.000 sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter.

  NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF blant annet påvirke samfunnsforholdene til beste for befolkningens helse, påvirke utviklingen av helsetjenesten slik at den til enhver tid er rettet mot å fremme helse, forebygge og bidra til å løse befolkningens helseproblemer påvirke helsetjenestetilbudet slik at det tilfredsstiller befolkningens krav og behov når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet, samt arbeide for at målet om likestilling mellom kvinner og menn virkeliggjøres på alle områder.     

  Kontaktperson: Kirsten Hagen
  Hjemmeside: www.nsf.no

 • Delta

  Delta organiserer 94.000 medlemmer og er den største arbeidstakerorganisasjonen i YS.

  Delta er partipolitisk uavhengig og utvikler arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet, og forhold som påvirker velferdssamfunnet vårt. 

  Våre medlemmer jobber innenfor offentlig tjenesteyting. Deres oppgaver spenner fra helse og omsorg til forvaltning og drift av en rekke statlige, kommunale og private tjenester.

  Deltas visjon er å skape balanse mellom individuelle og kollektive behov, mellom arbeid og fritid, mellom privat og offentlig sektor, mellom kvinne og mann, samt mellom ung og gammel. I et arbeidsliv i balanse er det rom for alle, og man tar vare på alle uavhengig av bakgrunn, livsfase eller situasjon.

  Delta er opptatt av god dialog og reelle forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, både lokalt på arbeidsplassen og i sentrale forhandlinger mellom partene.  Arbeid for å skape heltidskultur er viktig både for den enkelte ansatte og for å skape gode tjenester.

  Kontaktperson: Irmelin Stødle
  Hjemmeside: www.delta.no

 • Fellesorganisasjonen (FO)

  FO er både en fagforening og et profesjonsforbund, og jobber både for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold og for å ivareta deres profesjonsfaglige interesser. FO organiserer om lag 34 000 medlemmer, hvorav over 80 % er kvinner og samtlige medlemmer har minimum tre års høyere utdanning. Av FOs medlemmer er om lag 9500 barnevernspedagoger, 12 900 sosionomer, 11 400 vernepleiere og 300 velferdsvitere. FO er et av medlemsforbundene i LO.

  FO er opptatt av å synliggjøre nødvendigheten av egne profesjoners kompetanse og betydningen av sosialarbeiderne i velferdsstaten. FO driver påvirkningsarbeid innenfor tariffpolitikk, sosialpolitikk, helsepolitikk, kvinnepolitikk, likestillingspolitikk og internasjonalt arbeid.

  Kontaktperson: Anders Helgesen
  Nettside: www.fo.no

Se også:

Lenkeblokk Icon Sentrale dokumenter