Det viktigste budskapet i dag er at KS ønsker å bli involvert i arbeidet med tillitsreformen.

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

Det bilaterale møtet med kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og hennes bisittere ble gjort om til et digitalt møte. KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen ledet KS’ delegasjon av tillitsvalgte og ansatte fra et møterom i Kommunenes Hus.

Diskusjon om aktuelle punkter i den nye regjeringens politiske plattform er fast sak på alle de bilaterale møtene med nye statsråder i høst.

Styring med private barnehager

KS er svært positive til at regjeringen i Hurdalsplattformen legger vekt på anbefalingene fra Storberget-utvalget om regulering av private barnehager.

– Det er viktig at kommunene har en helhetlig demokratisk styring med en så viktig velferdstjeneste som barnehager, sa Helgesen.

Dersom regjeringen endrer regelverket slik at det blir økonomiske innsparinger, må dette bli igjen i kommunene, understreket hun. 

Og kommunene må beholde det lokale selvstyre med hvordan de organiserer sine tjenester, med kommunale, private og ideelle barnehager. Likeverdighet må fortsatt være et viktig prinsipp i barnehagesektoren.

Tillitsreform

En tillitsreform i offentlig sektor, inkludert barnehage og skole, omtales i Hurdalsplattformen som en av regjeringens viktigste prosjekter. KS deler målet om å redusere statlig kontroll og rapporteringskrav og dette må hensyntas når lover og forskrifter utformes. Nasjonale myndigheter må gi regionale og lokale myndigheter tillit til å ta ansvaret for gode og effektive tjenester til innbyggerne.

– Det viktigste budskapet i dag er at KS ønsker å bli involvert i arbeidet med tillitsreformen, sa Helgesen.   

Tariffoppgjøret til våren

I årets lønnsoppgjør streiket Unio, hvor lærere på alle nivåer er medlemmer. Forventningene er høye og det blir et krevende oppgjør også neste år, orienterte Helgesen statsråden om.

KS’ styreleder framhevet frontfagsmodellen som fornuftig for hele nasjonaløkonomien – inkludert kommunenes økonomi.

– Frontfaget gir en norm, men setter ikke noe absolutt tak. De siste fem årene har lønnsveksten i kommunesektoren vært litt høyere enn i industrien. Utdanningsgruppene, inkludert lærere og sykepleiere, har fått høyest tillegg, sa Helgesen.

Samhandling på tvers

0-24-samarbeidet mellom statlige etater og departementer, og KS som partner, ble avsluttet under Solberg-regjeringen. KS har i flere bilaterale møter understreket at dette arbeidet bør videreføres.

– KS er opptatt av at vi følger opp anbefalingene som ble gitt i 0 – 24 samarbeidet for å bidra til bedre samordning av hvordan man løser sektorovergripende utfordringer for utsatte barn og unge – ja, for en helhetlig oppvekstpolitikk for alle barn og unge, sa Helgesen.

Bemanning og karantene 

KS har hatt flere møter med blant andre kunnskapsministeren den siste uka, om konsekvensene av de nye smitteverntiltakene for tilbudet i barnehage og skole.

Helgesen brukte Trondheim kommune som eksempel. Her gjør sykdom og karantene blant ansatte i både skoler og barnehager det vanskelig å opprettholde tjenestetilbudet. Når ansatte i barnehager og skoler ikke har unntak fra karantenebestemmelsene vil fraværet og bemanningsutfordringene øke.

– Staten bør vurdere om barnehage- og skoleansatte bør omfattes av unntaksbestemmelser for samfunnskritiske funksjoner i kommunene, sa Helgesen.

Statsråd Brenna hadde generelt positive tilbakemeldinger på KS’ innspill. Som tidligere fylkespolitiker og fylkesrådsleder i Viken kjenner hun sektoren godt.