Konsultasjonsmøtet med Landbruks- og matdepartementet og statsråd Sandra Borch ble gjennomført innenfor rammene av konsultasjonsordningen mellom staten og kommunesektoren.

Delegasjonen fra KS besto foruten styreleder Gunn Marit Helgesen også av 2. nestleder Jenny Følling, Terje Søviknes, Bjørn Ropstad, Even A. Hagen og Tron Bamrud.

Fylkeskommunene mangler midler til landbruksoppgaver

Regionreformen ga fylkeskommunen en forsterket rolle som samfunnsutvikler også innen landbrukssektoren. Fylkeskommunen har også overtatt rollen som leder av det regionale partnerskapet i landbruket.

Bevilgningene til fylkeskommunenes arbeid med landbruksoppgaver har stått uendret i flere år selv om de nye oppgavene i regionreformen allerede var underfinansierte. For 2022 er bevilgningene til fylkeskommunenes landbruksoppgaver redusert. KS håper dette er en tendens regjeringen vil snu i årene som kommer.

I møtet med landbruksministeren la KS sterk vekt på fylkeskommunens rolle i å etablere regionale nettverk og samarbeid for å løse komplekse samfunnsutfordringer. Natur- og klimakrisen, bærekraftig arealbruk og behovet for utslippskutt og klimatilpasning er eksempler på områder hvor fylkeskommunen kan være et kraftfullt instrument - også for landbrukssektoren.

Oppfølging av Statsallmenningsutvalgets forslag til ny fjellov

Denne saken ble også diskutert i konsultasjonsmøter i 2020 og i 2019. KS ønsker en egen utredning om kommunenes rolle i forvaltningen av statsallmenningene. Forholdet mellom fjelloven og annet lovverk bør vurderes særskilt. KS har i sin høringsuttalelse støttet flere forslag fra utvalget. Samtidig har KS vist til at kommunenes rolle mangler helt i utredningen og drøftingen i utvalgsrapporten.

En ny utredning om kommunenes rolle må foreligge før forslaget til ny fjellov fremmes for Stortinget. Herunder må det legges til rette for innføring av loven også i Nordland og Troms.

Matnasjonen Norge

Landbruksministeren peker på Matnasjonen Norge som et eksempel der fylkeskommunen som regional utviklingsaktør kan mobilisere til ytterligere regional samfunns- og næringsutvikling. I arbeidet med å bygge sterke mat- og reiselivsregioner inngår også utfordringen med rekruttering til mat- og landbruksfag. KS inviterte statsråden til samarbeid gjennom fylkenes nærings- og plankollegium. Flere fylker kan vise til gode samarbeidsprosjekter med formålet å styrke bransjenes utvikling ut fra lokale forutsetninger.

Villsvin til besvær

KS deler statsrådens bekymring for den stadig økende villsvinbestanden i Norge. Biologisk mangfold er blant de viktigste ressursene vi har i møte med klimaendringer. Fremmede arter som villsvin er sammen med arealbruksendringer blant de viktigste truslene mot biologisk mangfold. KS ser bærekraftig forvaltning av villsvin i sammenheng med arealforvaltning ellers og vil senere komme tilbake til departementet med forslag til veien videre.