Delegasjonen fra KS besto foruten styreleder Gunn Marit Helgesen av 1. nestleder Sven Tore Løkslid, 2. nestleder Jenny Følling, Bjørn Ropstad, Terje Søviknes og Bjørn Fauchald.

Lokal kompensasjon for naturressurser

KS er opptatt av hva kommunene skal få i kompensasjon for å binde opp lokale naturverdier. En annen side av denne saken er planprosessen knyttet til vindkraft, men det ligger under et annet departement og var derfor ikke tema i dette møtet. Kommunesektoren og energibransjen står sammen om å anbefale en kombinasjon av naturressursskatt og miljøavgift på vindkraftanlegg. Det er også enighet om behovet for utbygging av fornybar energi. Imidlertid er ulempene ved slik utbygging hovedsakelig lokale.

Det må finnes bedre løsninger for verdsetting av lokale ressurser. Kommunene bør sitte igjen med mer penger fra vindkraft enn fra vannkraft. KS er opptatt av at en naturressursskatt på vindkraft må holdes utenfor inntektsutjevningen i inntektssystemet for å sikre vertskommuner og -fylker  en reell andel av verdiskapningen. I tillegg må kommunene få en kompensasjon som gjenspeiler ulempene for lokalsamfunnet.

Større kommunal skattefrihet

Økt lokal frihet i beskatningen er et svært sentralt virkemiddel regjeringen kan ta i bruk for å gi økt lokaldemokratisk handlingsrom. Mulighet for lokale avveininger mellom skattlegging av egne innbyggere og grad av velferd vil kunne skape enda større lokaldemokratisk engasjement. 

Større frihet kan gjøre den enkelte kommune i stand til å finansiere investeringer for økt velferd. Motsatt vil kommunen kunne velge å redusere skatteinntektene og tilbudet slik at innbyggerne får mer igjen av egen inntekt til å dekke sine behov individuelt. Velgernes ønsker og prioriteringer vil i større grad kunne påvirke innretningen på velferdstjenestene, og prioriteringen mellom dem.

Finansdepartementet bør utrede friere lokal beskatningsrett på inntekt, tilsvarende utredningen som nå er på gang for inntektssystemet. I tillegg er det behov for mer fleksibilitet for beskatning av formue, eiendom og naturressurser.

KS er positive til at regjeringen ønsker å sikre lokal verdiskaping og tilrettelegging ved å gi kommuner mulighet til å innføre en type "besøksbidrag". Turisme er i hovedsak positivt for lokalsamfunnene, men den fører også til økt press på infrastruktur og kommunale tjenester, slitasje på natur og utfordringer for primærnæringene.

Konsekvenser av tillitsreformen

Tillitsreformen omtales som et av regjeringens viktigste prosjekter. KS deler målene om å bruke mindre tid på kontroll og rapportering - og mer tid og handlingsrom for lokalt skjønn og mer effektive løsninger. Reformen er et middel for å nå nye mål - ikke et mål i seg selv. KS og kommunesektoren vil gjerne bidra i den videre prosessen med å gi reformen innhold på tvers av sektorer, fagområder og forvaltningsnivåer. I første omgang har Kommunal- og distriktsdepartementet invitert KS og øvrige parter i arbeidslivet til innspillsmøte senere denne måneden.

Årets lønnsoppgjør

KS forventer et krevende lønnsoppgjør denne våren og ønsket derfor å gi finansministeren en kort orientering.

For å sikre en bærekraftig nasjonaløkonomi er det viktig at lønnsutviklingen følger frontfaget i konkurranseutsatt industri. Innenfor rammen for frontfaget må KS ta et helhetlig ansvar for å balansere de mange særinteressene og sørge for en rimelig lønnsutvikling for alle. I dette ligger også et ansvar for å sikre at kommuner og fylkeskommuner har mulighet til å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft.