- Vi anbefaler at regjeringen fremmer en distriktspakke for å rekruttere og beholde leger. Dette må komme i tillegg til opptrappingen av handlingsplanen for allmennlegetjenesten. Distriktspakken bør varsles allerede i revidert nasjonalbudsjett for 2022. Det sa styreleder i KS Gunn Marit Helgesen i det faste bilaterale møtet KS har med regjeringen.

KS deler regjeringens syn om å sikre god legevakttjeneste i hele landet, og er enige i at det er en nær sammenheng med fastlegenes arbeidsbelastning.

- Vår bekymring er at vi ikke har nok fastleger, og at kommunene ikke greier å opprette en god fastlegeordning. Fastlegeordningen trenger derfor flere leger, både for å gi mulighet for listereduksjon, men også for å oppnå tilstrekkelig antall leger i distriktene hvor listene allerede er korte, sa Helgesen.

Opptrappingsplan psykisk helse

Diskusjon om andre sentrale punkter i Hurdalsplattormen var også tema i det bilaterale møte mellom KS og Helse- og omsorgsdepartementet. Blant annet opptrappingsplan for psykisk helse.

KS mener kapasiteten i sikkerhetspsykiatrien må økes, og at behovene i hele helsetjenesten må sees i sammenheng i den varslede opptrappingsplanen for psykisk helse, ikke bare i den kommunale helsetjenesten, slik Hurdalsplattformen kan forstås.

-Det trengs en tydelig satsing på døgnplasser i spesialisthelsetjenesten, og sykehusene må opprettholde og øke sin kapasitet for de mest alvorlige syke innen rus og psykiatri, sa styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Brukerstyrt personlig assistanse

KS tok også opp at de er bekymret for forslaget om å utvide ordningen om brukerstyrt personlig assistanse, som krever en-til-en bemanning. Årsaken er at andelen eldre i befolkningen øker og det er stor mangel på helsepersonell og andre som kan være med å gi tjenester fremover i tid.

Et regjeringsoppnevnt utvalg har nylig foreslått at ansvaret for BPA- ordningen flyttes til staten. KS mener at utvalgets arbeid mangler en utredning om hva konsekvensene av å flytte BPA - ordningen til statlig forvaltning vil være og mener dette bør utredes før endelig avgjørelser tas om ordningens fremtid.   

Andre saker KS tok opp med helse- og omsorgsdepartementet var videre arbeid med tvangslovgivning, behovet for en tilskuddsordning som gir kommunene støtte til utbygging av trygghetsboliger og digitalisering av helsetjenester.

Reell medinnflytelse

Digitalisering og smart bruk av teknologi er sentrale virkemidler for å få tilstrekkelig kapasitet og videreutvikle helse- og omsorgstjenesten i møte med de demografiske utfordringene. Dette er ikke en oppgave som kommunene bør løse hver for seg, men i samarbeid med andre kommuner og aktører. Behovet for samarbeidsavtaler som vektlegger samstyring, likeverdige parter og rettferdige finansieringsmodeller ble drøftet med helseministeren, blant annet med tanke på å få til et videre samarbeid om en felles kommunal journal for kommunesektoren.

KS er også opptatt av reell medinnflytelse på beslutninger som har konsekvenser for kommunene og det er ønskelig å drøfte et videre arbeid med utvikling av retningslinjer med felles prinsipper for når og hvordan kommunal sektor skal involveres. Dette gjelder særlig i lys av konsekvensene av revidert pasientjournallov og hvordan den skal praktiseres.

En egen samarbeidsavtale om innføring av e-helseløsninger ble signert under det bilaterale møtet.

Lenkeblokk Icon Samarbeidsavtale om nasjonale e-helseløsninger