Planmessig styrking av forebyggende sikringsarbeid

NVE framla i juni i år rapporten fra prosjektet «Flom og skred – sikringsbehov for eksisterende bebyggelse (FOSS)». Prosjektet har utviklet en metodikk som har gjort det mulig å analysere hvor mye det vil koste å sikre eksisterende bebyggelse i Norge mot flom og skred. Her framgår at det vil koste rundt 85 milliarder kroner om alle bygg som er utsatt for skred i bratt terreng, flom, erosjon og kvikkleireskred skal sikres. KS har ingen forventninger om at et slikt beløp skal være utgangspunktet for de årlige bevilgningene til nødvendig flom- og skredsikring. KS mener like fullt at kunnskapen i rapporten må få konsekvenser i form av en opptrapping og vedvarende styrking av bevilgninger til forebyggende tiltak mot flom og skred i eksisterende bebyggelse.

Dette er også i samsvar med regjeringsplattformen om klimatilpasning: «Planmessig styrke arbeidet for å forebygge mot fremtidige ekstremhendelser, og øke NVE og kommunenes mulighet til å forsere dette arbeidet.» En oppfølging av regjeringsplattformen på dette punktet vil omfatte mer enn bevilgningsnivåer i kommende statsbudsjetter til forebyggende flom- og skredsikringsarbeid, for eksempel videre kompetansebygging om forebygging av værrelaterte skader i bebygget område. KS er på vegne av kommunesektoren beredt til å bidra i dette arbeidet.

Lenkeblokk Icon KS' undersøkelse om klimatilpasning 2021

Vindkraft på land – innlemming i Plan og bygningsloven

Stortinget behandlet stortingsmeldingen i desember 2020 og fikk tilslutning i Stortinget med tillegg. Blant annet vedtok Stortinget at «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag om å innlemme planlegging og bygging av vindkraftverk i plan- og bygningsloven.» Dette er et forslag KS har argumentert sterkt for, særlig på grunn av hensyn til kommunalt selvstyre, medvirkning, åpenhet og transparens i beslutningsprosessene. Det er også i tråd med hva regjeringsplattformen legger opp til: «Tillate utbygging av vindkraft på steder der det er gode vindforhold og lokal aksept. Vi skal ta behørig hensyn til å ivareta viktige naturverdier.» KS har bedt om involvering i ordningen for lovmedvirkning fra KS, som er del av konsultasjonsordningen. Formålet med medvirkningen er å synliggjøre konsekvenser og styrke beslutningsgrunnlaget. KS har vært i et administrativt møte med OED og KMD der lovmedvirking var tema. Møtet gav, i alle fall slik KS oppfatter det, et godt grunnlag for videre samarbeid i tråd med lovmedvirkningsordningen.

Lenkeblokk Icon Les mer om vindkraft og plan- og bygningsloven