Finansiministeren innledet møtet. Han pekte på kommunesektorens viktige rolle i å håndtere pandemien og takket for kommunenes innsats i en krevende tid.

- Kjem ned på fotan

KS' styreleder Bjørn Arild Gram viste til kommunenes resultater for 2020 som så langt er positive både når det gjelder økonomi og opprettholdelse av tjenestetilbudet til innbyggerne. Det er likevel viktig å holde oppmerksomheten på flere bransjer som fortsatt går en usikker fremtid i møte. Reiseliv og kultur er eksempler på det. Det gjenstår å se hvordan kommuner som er særlig avhengige av disse bransjene håndterer det videre.

På lengre sikt

KS ønsket også å ta opp kommunesektorens rolle fremover hva gjelder langtidsvirkningene av koronapandemien. Hensynet til barn og unges psykososiale utfordringer kommer til å måtte prioriteres fremover for å forebygge varig utenforskap i de yngre aldersgruppene.

- Kostnadsøkningene innen helse og omsorg ser vi har skutt i været de siste årene, sa Bjørn Arild Gram. Denne utviklingen kan ikke fortsette. KS vil se nærmere på hvordan disse utfordringene skal møtes.

KS' delegasjon besto foruten styreleder av nestlederne Gunn Marit Helgesen og Sven Tore Løkslid og flere andre medlemmer fra KS' hovedstyre.

Hele dokumentasjonen fra møtet blir lagt ut på denne siden så snart det er klart.