Utenforskap er en av de største samfunnsutfordringene vi står overfor.

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

Den nye regjeringen har varslet å innføre en aktivitetsreform for nye mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd, slik at de som kan jobbe noe, gis en jobbgaranti som sikrer reell mulighet til å kombineretrygd og arbeid. NAV skal ha et overordnet ansvar for å sikre jobber tilpasset denne gruppen, samtidig som kommunene får en plikt til å sikre at denne gruppen får en jobb.

- Vi er enig i intensjonen her. Denne aktivitetsreformen kan potensielt bli en stor og omfattende reform, men vi er spent på hva dere legger i reformen og hvilke plikter og ansvar det blir for kommunene, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i møtet med ASD. KS er opptatt av at dersom kommunene skal få en plikt til å sikre denne store målgruppen en jobb, må også økonomiske og juridiske rammebetingelser for å kunne oppfylle en slik plikt være til stede. Dette må utredes grundig i samarbeid med KS.

Departementet og statssekretær Truls Aronsen Wicholm (stedfortreder for arbeids- og inkluderingsminister Hadja Tajik) bekreftet at de ønsker en tett dialog med KS og innspill underveis i denne saken. Han sier også at det er for tidlig å si noe konkret om innholdet ennå.

Må samarbeide mot utenforskap

Regjeringen har mange forslag til tiltak som skal styrke arbeidet med å få unge, i jobb eller utdanning.  

KS mener at utenforskap er en av de største samfunnsutfordringene vi står overfor. KS og kommunesektoren har dette høyt på dagsorden, og vi trenger en diskusjon om hvordan vi skal skreddersy tiltak til unge mennesker som står uten utdanning og jobb.
- Kommunesektoren er svært opptatt av å prøve ut nye tiltak som kan bidra til dette. KS mener løsningene består av sammensatte, koordinerte og sektorovergripende innsatser. Det er derfor nødvendig at samarbeidet mellom KS, kommunesektoren og staten styrkes og videreutvikles, sier Helgesen. – Å få ungdom inn i jobb, spesielt i helse- og omsorgssektoren der behovet er stor fremover, er en viktig jobb!

Trenger varige tiltak for å styrke heltidsandelen

Regjeringen ønsker å gjennomføre et heltidsløft i tett samarbeid med kommunene, helseforetak og partene i arbeidslivet ved å stimulere til lokalt partsamarbeid, spre kunnskap om lokale løsninger og avsette midler til lokale tiltak for å redusere deltidsarbeid.

KS jobber tett med partene i arbeidslivet for å få til dette, og sier at andelen personer som jobber heltid har økt i kommunesektoren de siste årene.
- Det er viktig for KS å få fram at deltid-heltidsproblematikken er en kompleks problemstilling som krever en bredere tilnærming enn det regjeringen synes å legge opp til. 3 av 4 kommuner har politiske vedtak om å øke antall/andelen heltidsansatte. Det er positivt at det avsettes midler til lokale tiltak, men det er avgjørende at tiltakene er innrettet slik at løsningen kan bli varige, sier Helgesen.
Første nestleder i KS, Sven Tore Løkslid, sier at lokale løsninger er viktig og at faste, hele stillinger er hovedregelen.
Departementet berømmet KS under møtet for å jobbe godt og systematisk med denne viktige problemstillingen i flere år.

Tillitsreform må gi større lokalt handlingsrom

En av regjeringens viktigste prosjekter er tillitsreformen i offentlig sektor, som bl.a. handler om å gi de ansatte tid og tillit til å gi brukerne bedre tjenester. Målene i offentlig sektor skal være tydelige og relevante. 

KS understreker at kommunene er omstillingsdyktige og at det er viktig å ha tillitt til at kommunene leverer gode tjenester.
- KS ser fram til å representere alle landets kommuner og fylkeskommuner i denne prosessen. KS deler målene om å bruke mindre tid på kontroll og rapportering og å få mer tid og større handlingsrom til å bruke lokalt skjønn, sier Gunn Marit Helgesen. - Det vil være det beste for å finne nye løsninger og gjennom effektiv ressursbruk gi innbyggerne gode tjenester.