Delegasjonen fra KS som møtte klima- og miljøminister Ola Elvestuen ble ledet av nestleder Mette Gundersen. Med seg hadde hun 2. nestleder Bjørn Arild Gram og hovedstyremedlem Gunn Berit Gjerde. Rådmannsutvalget var representert ved Unni Skaar. Administrerende direktør i KS, Lasse Hansen, deltok også i møtet.

Omstilling til et lavutslippssamfunn

KS ønsket å høre hvilken plan statsråden har for å involvere kommunesektoren i utredningen «Klimakur 2050». Miljødirektoratet leder nå arbeidet med «Klimakur 2030» som skal vise hvordan norske ikke-kvotepliktige utslipp (utslipp fra transport, bygg, avfall, landbruk og småindustri) kan kuttes med minst 50 prosent innen 2030. Utredningen skal omfatte både tiltak og virkemidler og også en analyse av barrierer for tiltaksgjennomføring. KS har spilt en viktig rolle som kommunesektorens representant inn i dette arbeidet. KS vil sikre at kommunesektoren blir en hovedsamarbeidspartner også videre for å nå nasjonale klimamål mot 2050.

KS viste til utredningen «Kortreist kvalitet» som ble laget på oppdrag fra KS i 2016. Den gir en omfattende beskrivelse av hvordan arbeidet med omstilling til et lavutslippssamfunn kan starte i kommunesektoren. Den store interessen for rapporten viser at det er stor vilje i kommuner og fylkeskommuner til å gå foran i lavutslippsutviklingen. Det er etablert et nettverk av 12 kommuner og fylkeskommuner som videreutvikler kunnskap om hvordan omstilling til et lavutslippssamfunn best kan gjennomføres, basert på lokale og regionale fortrinn. Resultatene fra prosjektet vil klart gi et verdifullt bidrag til Klimakur 2050.

Overvann til besvær

KS viste til at det nå haster med å få avklart spørsmålene som omfattes av overvannutvalgets NOU 2015:16. Det gjelder blant annet forslaget om gebyrfinansiering av overvannstiltak gjennom innføring av et særskilt overvannsgebyr. KS ba statsråden gi en statusoppdatering for oppfølging av lovendringsforslagene overvannsutvalget la fram og som Miljødirektoratet har utredet på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD). Denne utredningen ligger fortsatt i KLD til vurdering, mens kommunene sliter med å håndtere utfordringene knyttet til overvann stadig oftere. KS ba også om muligheten til å gi innspill til departementets vurderinger før eventuelle lovforslag legges fram.

Store merkostnader til drift av el-ferger

KS frykter at de økte driftskostnadene for fylkeskommunene kan velte satsingen på utslippsfri kollektivtrafikk og utviklingen av utslippsfrie hurtigbåter. Saken har vært tatt opp i flere andre berørte departementer i høstens faste møter med regjeringen, blant annet med samferdselsministeren. Les mer om dette her.