Delegasjonen fra KS som møtte samferdselsminister Jon Georg Dale ble ledet av nestleder Bjørn Arild Gram. Med seg hadde han hovedstyremedlemmene Ole Haabeth, Gunn Berit Gjerde og Terje Søviknes. Rådmannsutvalget var representert ved Bjørn Fauchald og fra Fylkesrådmannskollegiet møtte Knut Sletta.

Sams vegadministrasjon

I tilleggsproposisjonen som kom 8. november legger regjeringen endelig opp til at midler skal følge oppgavene. KS har tidligere gjentatt ved mange anledninger at dette er et viktig premiss for en vellykket oppgaveoverføring og avgjørende for at fylkeskommunene skal være i stand til å utføre oppgavene som blir overført fra 2020.

Det gjenstår likevel usikkerhet om hvordan overføringen av utstyr skal foregå. Overføringen av utstyr skal ta utgangspunkt i det Statens vegvesen (SVV) ikke trenger til arbeid med riksvei. KS ba statsråden om å bidra til at overføring av maskiner, kjøretøy og annet utstyr må skje i et samarbeid mellom SVV og fylkeskommunene slik at det blir en rimelig fordeling ut fra behov.

KS viste også til at det er stor bekymring blant fylkeskommunene når det gjelder overføring av data og drift av IKT-systemene. Prosessene er forsinket og fylkeskommunene er redd for at det ikke blir nok tid til testing og opplæring. KS mener staten må utvise fleksibilitet og sørge for at nødvendige overgangsordninger kommer på plass der det trengs.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene

Vedlikeholdsetterslepet er enormt og godt dokumentert. Fylkeskommunene ser ikke hvordan de kan redusere etterslepet uten at det legges inn betydelige ekstra midler til vedlikehold og sikring i de kommende budsjettene. KS påpekte at det meste av kjøringen her i landet foregår på fylkesvegene, ikke minst gjelder dette tungtransport for næringslivet. Derfor er det viktig at vegene holder god standard.

Garantiansvaret for store vegprosjekter

KS ønsker at staten tar ansvar for garantistillelse til riks- og europavegprosjekter eller på annen måte reduserer fylkeskommunenes risiko. Saken har vært tatt opp med både Finans- og Samferdselsdepartementet før. En årsak til at KS igjen tar opp saken er de mange og svært kostbare vegprosjektene som krever garantistillelse de kommende årene. Det er urimelig at fylkeskommunene må påta seg det fulle ansvaret når det dreier seg om flere titalls milliarder kroner bare for ett prosjekt.

Merkostnader for drift av utslippsfrie ferger

Regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart inneholder dessverre ingen signaler om nye midler til drift av utslippsfrie ferger.  De fylkeskommunene som har fulgt nasjonale oppfordringer og omstilt sin fergeflåte til utslippsfrie løsninger, har nå fått store merkostnader. Disse merkostnadene må kompenseres. For den videre omstillingen av fergeflåten, og også for omstillingen av annen kollektivtrafikk og videreutviklingen av grønn maritim industri, er det viktig at regjeringen signaliserer at ingen skal tape på å gå foran. Dette er ikke minst viktig når det de neste årene skal inngås et stort antall hurtigbåtkontrakter.

Fiskerihavner

Flere fylkeskommuner har enda ikke inngått avtale med staten om overtakelse av fiskerihavnene slik det var lagt opp til i regionreformen. De er usikre på om de økonomiske rammene til investeringer, drift og vedlikehold er tilstrekkelige og ønsker å drøfte dette videre med staten. KS ba statsråden følge opp forespørselen om et møte med de fylkeskommunene det gjelder.