Det er positivt at regjeringen har lyttet til kommunene og vil styrke kommunenes rammebetingelser
for bosetting og norskopplæring. Bosettingsbehovet i år anslås nå klart høyere enn det kommunene
allerede er anmodet om og har sagt ja til. Det vil være behov for ytterligere tiltak for å styrke
kommunenes kapasitet, dersom kommunene skal makte et ytterligere løft.

Etter at krigen brøt ut i Ukraina i februar 2022 har kommunene vist stor vilje og kapasitet til økt
bosetting. Bosettingsviljen er fortsatt stor, men kapasiteten er veldig presset i kommunene.

KS' landsstyre er glade for regjeringens beslutning om å gjeninnføre tilskuddet til utleieboliger.
Kommunene melder at det å skaffe tilstrekkelig antall boliger er den største utfordringen for å nå
bosettingsmålet, og hvis det kommer svært mange flyktninger kan det bli behov for å ty til midlertidige
boligløsninger. En viktig forutsetning for god utnyttelse av den ledige boligreserven, samt god integrering, er effektive og attraktive transportløsninger.

Det har vist seg at de fordrevne fra Ukraina har større behov for norskopplæring enn man først antok.
Engelskkunnskapene er langt mer begrenset enn antatt. For å kunne komme i skole eller arbeid trengs
det mer norskopplæring enn det kommunene har fått finansiert. Det er derfor positivt at det nå
kommer mer penger til dette i RNB. Likevel er ikke bevilgningen tilstrekkelig for å gi opplæring i 18
måneder som setter de nyankomne i stand til å møte kravene til språkferdigheter i arbeidsmarkedet.
Samtidig som norskopplæringen styrkes må NAV settes i stand til å bistå flere inn i arbeidslivet.

KS' landsstyre er positiv til de forenklingene i regelverket som Stortinget har vedtatt. Det bidrar til å lette
kommunens oppgaver. Likevel ser vi at det kan bli svært krevende for kommunene å ta imot ytterligere
8.000 personer, som forventes å komme i tillegg til de 35.000 som kommunene allerede er forespurt
om. Mange kommuner sier at det er mangel på kapasitet i tjenester til barn og unge og for
helsetjenester. Ekstratilskuddet til kommunene til den ønskede økningen i antall flykninger som mottas
vil være er et positivt bidrag for kommunenes evne til faktisk å bosette og sørge for nødvendige
tjenester til flere. Ordningen med at pensjonister kan jobbe uten avkortning i sine pensjonsrettigheter,
har vært en suksess og må videreføres for å klare å beholde tilstrekkelig personell.

KS' landsstyre vil framheve at fortsatt gode og forutsigbare økonomiske rammebetingelser er helt
grunnleggende for at kommunene skal kunne gjennomføre et effektivt og kvalitetsmessig godt
bosettings- og integreringsarbeid.

Hvis det skulle inntreffe en omfattende økning i ankomster, kan det bli nødvendig med en bredere
mobilisering og beredskap. Det vil da bli nødvendig å vurdere i hvilken grad og for hvilke grupper
eksisterende regelverk og ordninger skal gjelde.

Alle flyktninger har et like legitimt behov for trygghet, bistand og opplæring, uavhengig av
opprinnelsesland. Selv om dagens sammensetning av flyktninger tilsier en særlig oppmerksomhet mot
de fordrevne fra Ukraina, er det viktig at vi unngår å skape et A- og B-lag blant flyktningene som
bosettes. Dette gjelder både i forvaltningen og i samfunnet ellers. KS landsstyre mener det er viktig å se
bosettingen av alle flyktninger under ett, og at kommunesektoren, staten og frivilligheten står sammen
om denne store og viktige oppgaven.