Forsterket interkommunalt samarbeid kan være et virkemiddel for å sikre effektive og
fremtidsrettede løsninger

Vann- og avløpssektoren (VA-sektoren) har stor betydning for samfunnet vårt, og særlig for helse og
miljø. Selv om kommunene den siste femårsperioden har investert for nærmere 70 mrd. kroner er det
likevel et investeringsetterslep på 330 mrd. kroner for å nå dagens krav til vannforsyning og
avløpsrensing. Landsstyret i KS understreker at økte investeringer er nødvendig for å møte
innbyggernes og samfunnets forventninger til kvalitet og miljøavtrykk.

Norge har også forpliktet seg til betydelige reduksjoner av klimagassutslipp med omstilling til sirkulær
økonomi og gjenvinning av ressurser. Landsstyret i KS oppfordrer kommunene til å se VA-sektoren i et
helhetlig perspektiv slik at sektoren bidrar i omstillingen til sirkulær økonomi.

Staten må øke utdanningskapasitet og legge til rette for forskning og utvikling

Tilgangen på fagarbeidere/ ingeniører/sivilingeniører innen vann, avløp og miljø er allerede i dag en
knapphetsfaktor, som vil forsterkes framover som følge av det store investerings- og
oppgraderingsbehovet.

Landsstyret i KS mener staten må øke utdanningskapasiteten samtidig som arbeidet med forskning og
teknologiutvikling styrkes. Et samarbeid mellom staten og kommunesektoren, og i samspill med
private aktører, er helt avgjørende for å sikre nødvendig utvikling, utbygging og vedlikehold med
redusert miljøavtrykk tilpasset klimaendringene.

Nye krav øker investeringsbehovet

Det pågår fortsatt prosesser i EU med nye rensekrav og renseløsninger som Norge er forpliktet til å
implementere i nasjonal lovgivning. Det er også behov for å finne gode og effektive løsninger for
håndtering av overvann. Selv om slike investeringer i utgangspunktet ikke vil påvirke kommunens
økonomiske handlingsrom, vil dette få betydning for størrelsen på avgiftene innbyggerne og lokalt
næringsliv må betale.

Landsstyret i KS vil peke på at kommunene har ansvar for at de løsninger som velges både er
kostnadseffektive og fremtidsrettede, og forsterket interkommunalt samarbeid kan være viktig bidrag
til dette.

VA-området en kommunal oppgave

Landsstyret i KS forutsetter at VA er, og fortsatt må være, en kommunal oppgave. Vann og avløp er
avgjørende for kommunenes tilrettelegging for gode, sikre og trygge lokalsamfunn, og ikke minst
attraktive bo- og næringsområder. Oppgradering av vann- og avløpsnettet som både reduserer
vannlekkasjen i nettet og møter nåværende og kommende rensekrav til lavest mulig kostnad for
innbyggerne og samfunnet, må forbli et kommunalt ansvar.

Landsstyret i KS vil peke på at selv om kommunenes investeringer i renseløsninger og fornyelse av
vann- og avløpsnettet er svært viktig, vil dette likevel ikke være tilstrekkelig for å sikre god økologisk
tilstand i resipienter for renset avløpsvann. For eksempel kan utslipp fra landbruket være en viktig kilde
til lokal forurensing i vannområder, og staten bør i større grad bringe inn tiltaksgjennomføring med
redusert avrenning til vassdrag inn i de årlige landbruksforhandlingene.