KS' landsstyre oppfordrer i sin uttalelse om statsbudsjettet Stortinget til å:

  • Øke støtten til kommunenes innsats for å bosette og integrere flyktninger fra Ukraina
  • Videreføre prosjektet Menn i helse som gjør trygdemottakere til helsefagarbeidere
  • Støtte lokale klimatiltak gjennom Klimasats
  • Sette i gang et taktskifte i arbeidet med flom- og skredsikring. 
Lenkeblokk Icon Les hele uttalelsen om statsbudsjettet her

Flyktningssituasjonen

I uttalelsen ønsker KS tettere samarbeid mellom kommunene og regjeringen for å møte flyktningsituasjonen. 

Landsstyret peker på at kommunene har gjort en enorm innsats for å bosette flyktninger fra Ukraina de siste to årene, men at den store tilstrømmingen legger stort press på tjenestene. KS’ landsstyre mener det er behov for en tettere dialog mellom kommunene og regjeringen, for å få på plass nødvendige tiltak som styrker kommunene i integreringsarbeidet.

Lenkeblokk Icon Les hele uttalelsen om flyktningsituasjonen her

Beredskap

KS' landsstyre mener det trengs et taktskifte for å styrke beredskap og klimatilpasning. Innsatsen til forebyggende sikringstiltak mot flom, ras og skred må økes betydelig i de årlige bevilgningene over statsbudsjettet. 

KS’ landsstyre mener at staten må bidra mer til klimatilpasning, og til forebyggende sikring av infrastruktur og jordbruksareal.

Lenkeblokk Icon Les hele uttalelsen om beredskap her

Nett og kraft

KS' landsstyre mener det er nødvendig med mer kraft, mer nett og energieffektivisering for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn i 2050, for å utvikle ny fossilfri industri og for å holde strømprisene på et forutsigbart og rimelig nivå.

Lenkeblokk Icon Les hele uttalelsen om nett og kraft her