I sitt møte 1. november 2018 vedtok Landsstyret uttalelser om statsbudsjettet, ny IA-avtale, ny nasjonal helse- og sykehusplan, regionreformen og lokal og regional planlegging. Alle uttalelsene er gjengitt i sin helhet.

Høy sysselsetting er grunnlaget for å opprettholde et bærekraftig arbeidsliv og velferdssamfunn. Det er også av stor betydning for den enkelte å være i jobb.

Der alle aktørene i sykefraværsarbeidet følger opp rutinene og systemene i praksis, der det arbeides systematisk med forebygging og det utøves mestringsorienter ledelse, ser man resultater. Tidlig innsats og samspillet mellom ledere, arbeidstakere og NAV, legene og BHT er sentrale nøkkelfaktorer.

Det er også sammenhenger mellom kompetanse, mestring og fravær. Noen trenger kompetansepåfyll for å kunne mestre egen jobb. Andre er for syke til å ivareta egen jobb, men kan jobbe andre steder, gitt tilføring av rett kompetanse.

Forpliktelsene til å bidra til økt eller ny kompetanse hos ansatte kan ikke ivaretas av arbeidsgiver alene, men må være et felles ansvar for både partene i arbeidslivet og regjeringen. Det er sentralt at alle partene bidrar til å endre virkemiddelbruken og atferd, slik at kompetansetiltak blir et prioritert virkemiddel for å unngå frafall. Dette forutsetter at staten må stille opp med flere virkemidler og bedre finansieringsordninger.

En ny IA-avtale må ha som mål å bidra til høy sysselsetting gjennom å forebygge og redusere sykefravær, samt frafall fra arbeidslivet. Det må i en ny IA-avtale legges større vekt på mestring og kompetansehevende tiltak.