I sitt møte 1. november 2018 vedtok Landsstyret uttalelser om statsbudsjettet, ny IA-avtale, ny nasjonal helse- og sykehusplan, regionreformen og lokal og regional planlegging. Alle uttalelsene er gjengitt i sin helhet.

KS' landsstyre viser til forslagene i Meld. St. 6 (2018-2019) Oppgaver til nye regioner.

KS' landsstyre konstaterer at det forslaget som nå foreligger inneholder endel forslag til overføring av oppgaver som tidligere er vedtatt av Stortinget. Flere problemstillinger henvises til videre utredning, og noen forslag innebærer overføring fra øremerkede midler til rammetilskudd. Det er også foreslått å gi fylkeskommunene ansvar for et mindre antall programmer og tilskuddsordninger. Sammenlignet med ekspertutvalgets forslag innebærer oppfølgingen i stortingsmeldingen få forslag om desentralisering av makt og myndighet så langt.

KS' landsstyre er fornøyd med at det bekreftes at fylkeskommunene skal ha en egen administrasjon for sitt eget vegnett. Det må legges til rette for at dette skjer fra 2020.

KS' landsstyre mener at fylkeskommunene særlig må styrkes innen områdene samferdsel, næring, forskning og kompetanse, kultur og klima, miljø og naturressurser, og regional planlegging. KS landsstyre ber Stortinget sikre at vi på den måten får en helthetlig reform.

Ekspertutvalgets forslag til overføring av oppgaver på kulturfeltet blir vurdert i kulturmeldingen senere i år. Mange vurderinger innen næringsutvikling og næringsrettet forskning skal gjøres i en «helhetlig gjennomgang» som nå igangsettes på dette området. KS' landsstyre mener at Stortinget innen disse områder, hvor det i denne omgang ikke legges opp til beslutninger, må sikre at oppgaveoverføringer faktisk blir gjennomført. Landsstyret forutsetter at oppgaver som overføres fullfinansieres.

KS' landsstyre mener at det er uheldig at midler som er viktige for fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle svekkes i forslaget til statsbudsjett for 2019. Dette gjelder blant annet regionale utviklingsmidler, bevilgningen til regionale forskningsfond og midlene til bredbåndsutbygging via Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKom). Slike kutt er uheldige når det nettopp er på slike områder nye og større fylkeskommuner må styrkes.

KS' landsstyre mener at regjeringen må sikre å overføre flere viktige oppgaver til fylkeskommunene med bakgrunn i Ekspertutvalgets anbefaling og styrke fylkeskommunene som samfunnsutvikler. Fylkeskommunene må gjennom KS sikre tett og reell involvering i det videre arbeidet i overføring av oppgaver til de nye fylkeskommunene.