Hva er Helsefellesskap Innlandet?

Helsefellesskap Innlandet er ett av 19 helsefellesskap i Norge og resultatet av en avtale mellom KS og regjeringen. Målet er å skape mer sammenhengende og bærekraftige helse- og omsorgstjenester til brukere som trenger tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. En ny samarbeidsavtale mellom KS og regjeringen, ventet våren 2024, vil ytterligere styrke og definere rammene for dette viktige samarbeidet.

I Helsefellesskap Innlandet samarbeider kommuner i opptaksområdet og Sykehuset Innlandet. Samarbeidet i denne formen er relativt nytt, og strukturene er under utvikling.

Det legges vekt på at samarbeidet skal være preget av likeverdighet. Dette betyr at begge partnerne i Helsefellesskap Innlandet, skal ha en likeverdig stemme og påvirke konsensusbeslutningene som tas.

Hvordan jobber vi i helsefellesskapet?

For å realisere målene til helsefellesskapet er felles samhandlingsarenaer og enighet om felles strategi viktig. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har ansvar for strategisk planlegging i helsefellesskapet. De skal også følge opp at samarbeidsavtalen og de felles prosedyrene etterleves. I SSU møter en kommunalsjef fra hver av de syv helseregionene i Innlandet som representanter for kommunene, i tillegg til en kommunedirektør oppnevnt av kommunedirektørutvalget i KS Innlandet.

For å styrke kommunenes arbeid inn i helsefellesskapet, er det opprettet en interkommunal rådgiverstilling, finansiert av kommunene med Ringsaker som vertskommune. Rådgiveren er kommunenes representant i sekretariatet for Helsefellesskap Innlandet og samordner og koordinerer kommunene i dette arbeidet.

Hvordan kan vi påvirke helsefellesskapets prioriteringer?

Helsefellesskapet arrangerer årlig Partnerskapsmøtet, en arena som skal stake ut kursen for det kommende året. Forut for dette møtet arrangeres dialogmøter i helseregionene mellom sykehuset og kommunene. Dialogmøtene er viktige møteplasser for utveksling av ideer og ønskede prioriteringer.

For folkevalgte som ønsker å påvirke utviklingen i Helsefellesskap Innlandet, er dialogmøtene en gylden mulighet til å legge fram synspunkter og bidra i utviklingen av fremtidens helsetjenester.

Presentasjon: Introduksjon til folkevalgte (pdf)