• 8 kommuner deltok med stort engasjement på Elgstua i Elverum 6. juni, og det ble jobbet med behov, utfordringsbilder, deling av erfaring og konkretisering av tiltak.
  • Neste samling for «Rusta» vil være i september, med en egen samling for ledere og tillitsvalgte i august/september.

«Rusta for framtida» 

«Rusta for framtida» er et program som er utviklet av KS Innlandet og som drives i samarbeid med utvalgte kommuner og med støtte med fra KS Konsulent. «Rusta for framtida» har pågått siden 2021/22 og første kull er allerede unnagjort – årets kull er godt underveis i prosessen.

Bilde uten beskrivelse

En engasjert gjeng fra Stor-Elvdal, Nord- og Sør Odal, Trysil, Våler, Hamar, Vestre Toten og Sør-Aurdal samlet på Elgstua i Elverum. Deltagerne besto av ledere på alle nivåer, ulike yrkesgrupper innenfor helsesektoren, samt både tillitsvalgte og vernetjeneste. Foto: KS

Bilde uten beskrivelse

Samlingen ble ledet av KS Innlandet v/ Kristin Måntrøen Lorentzen (i midten) og KS Konsulent v/ Ole Martin Minsås (til høyre) og Marianne Birkeland (til venstre). Foto: KS

Hva er formålet med «Rusta for framtida»? 

De kommunale helsetjenestene må daglig stå i og løse utfordringer knyttet til arbeidskraft og kompetanse. Disse utfordringene vil fortsette å vokse i årene fremover; demografien vil utvikle seg i retning av en aldrende befolkning og dermed en lavere andel av befolkningen i arbeid. Utfordringen forsterkes av flyttestrømmen mot byene.

Bildet er sammensatt; flere blir eldre, samtidig som eldre får stadig bedre helse og kan bo hjemme lenger. Like fullt vil andelen som også har behov for helsetjenester øke, samtidig som tilgangen til både arbeidskraft og relevant kompetanse vil bli redusert. 

Medarbeiderdrevet innovasjon i praksis 

Gjennom en serie samlinger skal deltagerkommunene hver for seg – og i felleskap – skape og utvikle nye gode modeller som skal settes ut i praksis.  Derfor har kommunene blitt anbefalt  å ha med seg personell fra ulike roller og nivåer, men at de som er tettest på tjenestene deltar og bidrar aktivt inn i denne prosessen.

Dette skal munne ut i konkrete tiltak:

  • Økt kompetanse i kartlegging av oppgaver og organisering av arbeidet
  • Økt kompetanse i langsiktig bemanningsplanlegging
  • Prøve ut nye bemanningsmodeller og turnuser
  • Identifisere gevinster ved nye modeller, og sikre at disse realiseres i form av innsparinger, effektivisering, omdisponering av personell eller økt grunnbemanning og mer heltid

Videre prosess

«Rusta» skal fortsette å ha fokus på bemannings- og kompetanseplaner, og deltager-kommunene skal jobbe videre med dette og utarbeide mer konkrete planer innen neste samling. All innsikt, erfaringsutveksling og kunnskap i prosessen hittil, må anvendes når kartlegging og organisering av oppgaver og kompetanse skal munne ut i mer detaljerte og langsiktige planer.

Neste korsvei for "Rusta for framtida" blir samling for alle deltagerne 19. september.

For spørsmål om «Rusta for framtida» - ta kontakt med KS Innlandet v/Kristin M. Lorentzen (se kontaktinfo under artikkelen).