Lokaldemokratiet har ansvar for barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.

KS fremhever i sin langtidsstrategi for 2016-2019 at det krever et helt lokalsamfunn for å gi barn en god oppvekst. Å være folkevalgt i kommune og fylkeskommune innebærer et lokalt ansvar for at tjenestene rettet mot barn og unge er av tilstrekkelig omfang og av god kvalitet.Dette forutsetter dialog og samspill mellom folkevalgte, administrasjon og ulike aktører i lokalsamfunnet.

Både folkevalgte og administrativt tilsatte i kommunene og fylkeskommunene gis gjennom deltakelse på oppvekstkonferansen anledning til å tilegne seg et felles kunnskapsgrunnlag. Her settes aktuelle temaer på dagsorden, sammen med utfordringer og muligheter innenfor sektoren. Rammene for konferansen er en helhetlig tilnærming til sektoren.

Målgruppe: ordførere, ledere av komiteer eller utvalg med ansvar
for barn og unge, rådmenn, kommunalsjefer for oppvekst, skolefaglig/barnehagefaglig rådgivere, skoleledere, barnehageledere, tillitsvalgte og andre interesserte.

Artikler fra konferanser