Meld deg på her!

Lenkeblokk Icon Påmeldingsskjema

Etter gjennomføring av HVPU-reformen i 1991 har kommunene hatt hovedansvaret for helse- og omsorgstjenestene til mennesker med utviklingshemming. Tjenesteområdet er stort, både når vi ser på antall brukere, ansatte og ressursbruk. Erfaring viser også at mange av brukerne har til dels store, komplekse og sammensatte utfordringer, tjenesteområdet er derfor preget av faglig kompleksitet.

Bakgrunn

I 2016 gjennomførte statsforvalterne et landsomfattende tilsyn i kommunene på tjenesteområdet. Tilsynet avdekket mangler knyttet til styring og ledelse, rett kompetanse, planmessig opplæring og individuell tilpassing. Med dette som bakgrunn publiserte Helsedirektoratet i juni 2021 den nasjonale veilederen «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming». 

I desember 2021 fikk KS overlevert FoU-rapporten «Årsaker til kostnadsvekst i kommunale pleie- og omsorgstjenester», som blant flere funn, påpeker utfordringer knyttet til tjenesteområdet for mennesker med utviklingshemming, når det gjelder kostnader, kvalitet og rekruttering av personell. 

I dag er det få kilder med offentlig statistikk, KOSTRA inkludert, kommuner kan benytte seg av for å planlegge, styre og lede dette tjenesteområdet. 

Målgruppe

Målgruppen for læringsnettverket er det tjenesteområdet i kommunene som jobber med mennesker med utviklingshemning/ tilrettelagte tjenester. Dere som ønsker å delta, bør kunne delta på alle fire samlingene med representant fra kommunedirektørens ledergruppe, linjeleder(e) og fagpersoner fra HR og økonomi.  

Kommunen bør også forankre deltakelsen i nettverket politisk, med tillitsvalgte- /verneorganisasjon og bruker- og pårørendeorganisasjoner.  

Vi legger til at kommunen bør ha minimum 4000 innbyggere for å delta i dette nettverket, på grunn av GDPR og sikring av taushetsbelagte opplysninger i nettverket. 

Informasjonsmøte 

Før oppstart og påmeldingsfrist, inviterer vi til et uforpliktende, digitalt informasjonsmøte. Invitasjon er sendt ut til kommunedirektører og helse- og omsorgssjefer i Innlandet. Møtedato er 24. november og dere som deltar her vil få en kort gjennomgang av bakgrunn, mål og hensikt med læringsnettverket. 

Utbytte

Målet med nettverket er at kommunene skal få innsikt i egen ressursbruk og kvalitet på tjenestene. Kommunen skal gjennom å delta i nettverket sitte igjen med: 

 • Et konkret dokument (tjenesteanalyse) som både beskriver og analyserer ressursbruk, dekningsgrader, enhetskostnader og kvalitet 
 • Kunnskap om hva som er påvirker ressursbruken, og hvilken effekt innsatsfaktorer har, sett i forhold til kvalitet 
 • Kunnskap om «nivået på egne tjenester» sammenliknet med andre kommuner 
 • Veiledning og råd om «beste og neste praksis» - kontinuerlig forbedringsarbeid 
 • Kunnskapsgrunnlag for framtidig planlegging og dimensjonering av tjenestene 
 • Innsikt i metodikk om analyse, sammenlikning og utviklingsprosesser 
 • Utviklingsplan med konkrete mål og tiltak for videreutvikling av tjenestene 

Metode og innhold

Læringsnettverk er en anerkjent metode for forbedringsarbeid og kvalitetsutvikling. Formålet er å lukke gapet mellom det vi vet, og det vi gjør. Metoden er godt egnet for å samle team/grupper fra tjenesten for å lære og forbedre sammen.  

Dette læringsnettverket har foreløpig planlagt samlinger med følgende temaer: 

 • Samling 1 (7-8 februar 2024)
 • Bli kjent 
 • Forventningsavklaring 
 • Gjennomgang av prosessforløpet 
 • Legge til rette for datainnsamling i den enkelte kommune 

 

 • Samling 2 (5-6 mars 2024) 
 • Ressursbruk og tjenesteprofil 

 

 • Samling 3 (halv dag, digitalt 9. april 2024) 
 • Forberedelser til brukerundersøkelsen 

 

 • Samling 4 (2 dager høsten 2024) 
 • Arbeid med tjenesteanalyse og vurdering av resultatkvalitet 

 

 • Samling 4 (2 dager senhøsten 2024) 
 • Arbeid med kunnskapsgrunnlaget for fremtidig dimensjonering, innretning og videreutvikling for mer bærekraftige tjenester 

 

 • Samling 5 (1 dag januar/ februar 2025) 
 • Erfaringssamling 

I tillegg må kommunen regne med mellomarbeid mellom hver samling. Vi vil også tilby veiledning mellom samlingene, her vil også USHT Innlandet bistå med faglig veiledning.  

Samling 1, 7-8 februar 2024 vil være fysisk på Scandic Hotel Hamar. 

På den første samlinga ønsker vi at dere gir innspill på om dere i det videre vil ha fysiske eller digitale samlinger.  

Kostnad 

USHT Innlandet gir tilskudd til dette læringsnettverket. 

I tillegg blir det søkt om OU-midler. Under forutsetning av at dette godkjennes, vil kommunene sin deltakeravgift bli ca. 39 000 kr pluss mva.  

I tillegg må deltakerkommunene dekke egne kostnader knyttet til reise, opphold og dagpakke.