Forumene er sammensatt av representanter fra alle regionene i fylkene  og begge fylkeskommunene.

Hensikten er å sikre en representativ medlemsdialog på skole inkludert videregående opplæring og barnehageområdet for KS arbeid i regionen og for KS arbeid sentralt.

Forumene skal være dagsaktuelle møteplasser, der kommunene/fylkeskommunene setter dagsorden ut fra behov og interesser, og en støtte for et godt og aktivt eierskap, myndighetsutøvelse og arbeidsgiveransvar på barnehage- og skoleområdet.

Forumene har møteplasser som er felles, samt at de møtes hver for seg.