De 8 kommunene som deltar i «Rusta for framtida» var samlet digitalt på onsdag 22. november. Samlingen var den sjette i rekken, og «Rusta for framtida» sitt hovedfokus er på omstilling og oppgavedeling gjennom medarbeiderdrevet innovasjon.

Programmet for den digitale samlingen ble ledet av KS Innlandet ved Kristin Måntrøen Lorentzen og Petter Lauritsen Rusten. Kristin åpnet dagen med en innledning om Hovedavtalen, koblingen til utviklingsarbeidet i Rusta for framtida og viktigheten av godt partsarbeid. Videre holdt arbeidstakerorganisasjonene gode innlegg under hovedoverskriften “Hvorfor haster det nå?”

Morten Støen (Fagforbundet Innlandet), Kristin Ulveseth (Fellesorganisasjonen Innlandet) og
Ida Søby (Norsk Sykepleierforbund Innlandet) deltok med innleggene og sammen med KS Innlandet hadde de en panelsamtale om partarbeid og prosess.

Avslutningsvis rettet NAV Arbeidslivssenter ved Anja Søberg fokus på arbeidsmiljø.

 

I både innleggene og panelsamtalen, løftet arbeidstakerorganisasjonene frem temaer som behov for tverrfaglighet i fremtidens helsetjenester, oppgavedeling, arbeidsplaner, heltid og helgetimer. Det var bred enighet om de felles utfordringene både arbeidslivet generelt og kommunal sektor spesielt, står overfor med en aldrende befolkning og lavere andel yrkesaktive som skal utføre oppgavene.

Alle trakk fram viktigheten av å finne forsvarlige og bærekraftige løsninger, og at dette må skje lokalt gjennom å snakke godt sammen. Det må skapes en kultur og en forankring i den enkelte kommune og her må arbeidsgivere og tillitsvalgte kjenne på sitt ansvar og bidra til å finne gode løsninger i tråd med Hovedavtalens intensjoner og føringer.

Det er mye forskning og utredninger, og det er mange konkrete forslag og mye erfaring og praksis å la seg inspirere av. Det er like fullt viktig å understreke at man ikke kan kopiere andres løsninger uten å ha en god lokal prosess. Nøkkelord er partssamarbeid, kartlegge behov og hva passer på den enkelte avdeling, forankre og involvere, før man går rett på konkrete tiltak og løsninger.

Debatten omhandlet litt om rolleklarhet – hva skal den enkelte faktisk gjøre i løpet av en vakt - er viktig for å sikre både et helsefremmende arbeidsmiljø, kvalitet og motivasjon, og mestring. NAV pekte på at arbeidsmiljø i all hovedsak handler om nettopp arbeidet – og hvilke faktorer i og rundt arbeidet som påvirker dette. Her har man igjen et felles ansvar – et godt arbeidsmiljø forutsetter både godt lederskap og godt medarbeiderskap.

Med dette som bakteppe så skal deltagerne nå inn i sluttfasen for sine behovskartlegginger. Tro mot mantra om at løsningene finnes lokalt, så gjøres dette viktige arbeidet ute i den enkelte kommune og med sterk involvering av medarbeiderne. Neste korsvei er 18. januar og da skal alle samles fysisk med fokus på å dele og lære.