KS Innlandet og KS Konsulent sto for regien da det nye nettverket for å utvikle en framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk ble sparket i gang med første samling på Elverum nylig.

På første samling deltok over 70 deltakere fra de 18 kommunene som deltar i programmet. Her var HR tungt representert, men også svært mange tillitsvalgte, kommunalsjefer for helse og oppvekst i tillegg til et par kommunedirektører og hovedverneombud.

Kommunene må tenke og handle nytt

Vi gikk gjennom utfordringsbildet som vil treffe kommunene i årene som kommer. Demografi, utenforskap og globale utfordringer som klimaendringer og en mer usikker verdensorden krever at kommunene tar aktive grep for å møte utfordringene.

Samtidig ønsker vi å se potensial og muligheter som ligger foran oss:

  • Innlandet har allerede en eldre befolkning enn landsgjennomsnittet. Omstillingen må dermed skje tidligere her enn i andre deler av landet. Lykkes vi med å omstille oss raskt, kan dette bli et komparativt fortrinn for regionen.
  • Innlandet har en betydelig andel av befolkningen som ikke er i arbeid. Det er særlig bekymring knyttet til ungt utenforskap - unge som verken er i arbeid eller utdanning. Evner vi å få disse inn i arbeidslivet, gjerne i kommunesektoren, så vil vi skape store verdier både for lokalsamfunnet og individene.
  • Ny teknologi og kunstig intelligens (KI) kan gi store muligheter for kommunene. Brukt riktig kan vi høste store gevinster innen for eksempel velferdsteknologi, tjenesteutvikling og -ytelse, effektivisering og automatisering av prosesser og oppgaver og i nye samhandlingsformer.

Erfaringsdeling og eksempler fra andre virksomheter

Det faglige opplegget er konsentrert rundt de største utfordringene ovenfor. Med utgangsspunkt i faglige innlegg, legger vi stor vekt på å la deltakerne selv får reflektere, diskutere og dele egne synspunkter, erfaringer og praksis.

I tillegg til å dele og bli bedre kjent på tvers kommunegrensene i regionen vår, lot vi oss inspirere av gode historier fra NAV Asker og Smøla kommune.

NAV Asker trakk diskusjonen om utenforskap ned på jorda og viste konkret hvordan de hadde tenkt utenfor boksen for å nå denne målgruppen. NAV kunne vise til hvordan dette fortonte seg i praksis og hadde positive effekter for målgruppen de rettet sitt arbeid mot.

Smøla kommune delte ærlig om sin reise knyttet til nærværsarbeid på et sykehjem. Gjennom målrettet og tålmodig innsats hadde kommunen evnet å snu en negativ trend med altfor høyt sykefravær. Samtidig var de åpne om at utfordringene på langt nær var «over», og påpekte viktigheten av å fortsette med forebyggende og langsiktig arbeid.

Veien videre – program ut 2024

  • Samling 2 i mai (digitalt)
  • Samling 3 - 29. august på Gjøvik
  • Samling 4 i oktober (digitalt)
  • Samling 5 - 6. desember på Hamar