Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid i Agder mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning. Formålet er å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet. Prosjektet er lokalisert på Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, og består av en interkommunal stilling som representerer 25 Agderkommuner, en forsker fra Arkivet og politidistriktets radikaliseringskontakt.   KS Agder bidro i etableringen av Plattform, og er med på å sikre forankringen av prosjektet politisk og i kommunedirektørutvalget.

Plattforms målsetting om å forebygge alle former for antidemokratiske krefter og voldelig ekstremisme er forankret i Regjeringens Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Her pekes det på at vi trenger mer kunnskap, mer samarbeid og bedre koordinering på området. Plattform er Agders svar på denne utfordringen, med sitt tverrfaglige og tverretatlige kompetansearbeid.  

Plattform bygger på fire pilarer:

1. Dokumentasjon: Målet er at relevant dokumentasjon på tiltak, erfaringer og informasjon samles i en felles kunnskapsbase ved Plattform.

2. Forskning: Forskningen skal styrke de forebyggende tiltakene gjennom følgeforskning, og rådgivning knyttet til ulike forebyggende aktiviteter. Forskningsdelen vil bli et satsingsområde framover. En faglig plan er under utarbeiding, og forskningsmetodikken vil ta utgangspunkt i samarbeidsmodellen Plattform bygger på. Forskningsresultatene skal være brukbare for kommunene og andre samarbeidspartnere, og gi dem verktøy og faglig grunnlag for forebyggingsarbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.  Deltakelse fra kommunene vil kunne styrke forskningsarbeidet.

3. Formidling: Det formidles aktuell kunnskap gjennom konferanser, foredrag, kurs, rapporter og veiledningsmateriell, sammen med kommunene og andre samarbeidspartnere. Formidlingsarrangementene er fulltegnede, og gjennomføres ofte i samarbeid med ulike fagmiljøer og sivilsamfunnsorganisasjoner. Dette er i tråd med Plattform vektlegging av tverrfaglighet og merverdien man oppnår ved samarbeid.  Plattform ble i 2017 valgt ut til å delta på den Nasjonale Radikaliseringskonferansen som ble åpnet av statsministeren. Der var de en av fem utstillere som delte sine erfaringer med forebygging av radikalisering.

4. Forebygging: I Plattform samles ressurser i form av kunnskap, metoder og verktøy som kommunene deler på og kan benytte ved behov. I 2016 ga NIBR ut rapporten «Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme- hva er kommunenes rolle?» på oppdrag fra KS. Rapporten viser at en av utfordringene for kommunene er om de skal bruke eksisterende, universelle virkemidler, eller bygge noe nytt for å forebygge radikalisering og ekstremisme. De fleste kommuner innlemmer innsatsen i det generelle forebyggende arbeidet i kommunen, noe som er i tråd med regjeringens handlingsplan. Samtidig viser rapporten at et av de viktigste tiltakene lokalt er kompetanseheving hos ansatte i kommunene og politiet. Plattform forener disse to tilnærmingene med både å basere seg på eksisterende forebyggende arbeid hos kommunenes SLT- koordinatorer, og ved å være et kunnskapssenter med spisskompetanse på tematikken radikalisering og voldelig ekstremisme.

Mentorordningen

Utenforskap trekkes fram av forskere, praktikere og sikkerhetstjenesten som en vesentlig medvirkende årsak til radikalisering. Ordninger hvor sårbare individer får mulighet til å inngå i en personlig relasjon til en mentor over tid, og få støtte og hjelp til å delta i samfunnet, kan derfor ha stor betydning for forebygging av utenforskap og ekstremisme. Plattform koordinerer og kvalitetssikrer en mentorordning for individer i Agderregionen som identifiseres som å være i faresonen for utenforskap og voldelig ekstremisme. Mentorene tilbyr roller som nettverkshjelper, veileder og støttespiller for enkeltpersoner og familier. Ved behov kan mentoren involvere andre tjenester. Et tett interkommunalt, tverrfaglig samarbeid er en forutsetning for å lykkes i dette arbeidet. Mentorordningen forutsetter at mentorene har kjennskap til det kommunale systemet, og har tilgang på kommunale tjenester. Derfor må ordningen forankres godt hos politiske beslutningstakere og administrativt ansvarlige. Alle 25 kommuner i Agder kan sende søknad om mentorering. I 2017 gjennomførte RVTS Sør i samarbeid med Plattform mentorskolen «Tettere på». De 15 uteksaminerte deltakerne inngår i Ressursbanken, driftet av Plattform.

Hvilket utbytte får kommunene av å delta i Plattform?

Det varierer veldig fra kommune til kommune i hvilken grad de kommer i berøring med radikalisering hos sine innbyggere, og det er også et tema som kan skape usikkerhet hos kommunalt ansatte uten erfaring med det.

Foreløpige resultater av arbeidet i Plattform er at flere tusen personer i regionen har fått kompetanseheving, i tillegg til at flere delegasjoner fra andre distrikter har besøkt Plattform for å lære. Temaet radikalisering og voldelig ekstremisme er satt på dagsorden og blir prioritert i Agder.  I 2019 ble det gjennomført 31 forebyggende tiltak, inkludert 6 saker som kan kobles til utenforskap og ekstreme holdninger. Kommunene er glade for å ha et fagmiljø å støtte seg på, og sier at de ikke kunne klart dette alene. Hver kommune for seg har ikke ressurser til dette arbeidet, mens samarbeidet Plattform representerer sikrer faglige ressurser de deltakende kommunene deler på, som mentorordningen. Politiets radikaliseringskontakt omtaler Plattform som et knutepunkt, en felles arena og et verdifullt forebyggende tiltak for kommunene.  Ifølge daglig leder Omar Sadiq viste en evaluering både høy svarprosent (86) og at deltakerne er fornøyde med Plattform. Siden oppstarten i 2016 har Plattform fungert som et forsøksprosjekt, hvor man har prøvd ut hva som fungerer. Nå er de over i driftsfase.

Les mer om Plattform.