KS Agder har på vegne av kommunene søkt om og mottatt prosjektmidler fra Sørlandet Kompetansefond, Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, Agder fylkeskommune og Statsforvalteren i Agder.

READ står for «Research in Educational Achievement and Development», og har sin opprinnelse fra Århus kommune i Danmark. Les mer om prosjektet her.

Hva er READ? 

READ et system og en metode der foreldre leser sammen med sine barn på en strukturert og planlagt måte.  Forskning viser at når foreldre leser daglig sammen med barnet og har samtaler med barnet om innholdet (dialogisk lesing), så har det en positiv effekt på barnets språk, samt senere lese- og skriveferdigheter.  Det velges ut 5-6 bøker for barnehagen og per trinn på skolen. Bøker og veiledningsmateriell leveres ut i en «lesebag». Bøkene leveres tilbake, veiledningsmateriellet beholdes. Når alle bøkene er lest, må foreldre bruke det lokale biblioteket for videre lesing med barnet.

READ er ment å gi foreldre en mulighet til å aktivt involvere seg. Foreldres aktive involvering i deres barns utvikling har sterk og langvarig betydning for barns utvikling, læring og trivsel (Oxford University).

Målsetting med leseprosjektet READ i Agder 

  • Utprøving av ny metode for økte leseferdigheter for barn og unge i barnehager og skoler.
  • Økt leseglede og leseengasjement for barn og unge
  • Medvirke til gode levekår på Agder
  • Tidlig innsats for økt yrkesdeltakelse og gode levekår
  • Identifisere, sikre og måle gevinster på kort sikt (6 måneder – 12 måneder) og mellomkort sikt (12 måneder- 36 måneder)