- Det vil bli svært krevende å opprettholde bemanningen i disse sektorene, med negative konsekvenser for tjenestetilbudet. KS har etterlyst bedre økonomiske betingelser for å mobilisere også studenter og pensjonert personell i barnehage- og skolesektoren. Det er positive signaler fra regjeringen om dette nå, men de nye tiltakene forsterker behovet for at dette løses raskt, sier Gunn Marit Helgesen.

Kommunalt helseansatte under press

Presset på de ansatte i helse- og omsorgstjenestene har vært stort over tid. Det er store og krevende oppgaver som øker i omfang knyttet til testing og smittesporing, samtidig som vaksinasjonsarbeidet går for fullt.

- Det er viktig at regjeringen gir kommunene handlingsrom til å gjennomføre vaksinasjonen med utgangspunkt i lokale behov og ressurser. Statlig detaljstyring av åpningstider, timebestillingsmetoder er ingen god løsning for å utnytte de samlede ressursene på best mulig måte, sier Helgesen.

Kompensasjon til kollektivtrafikk og næringsliv

De nye tiltakene vil ramme kollektivtrafikken, samtidig som hensynet til viktige samfunnsfunksjoner som er avhengig at tilbudet gjør at rutetrafikken må gå som normalt.

- Det er positivt at regjeringen nå sikrer tapskompensasjon ut mars 2022. Men regjeringen bør foreta en ny vurdering av behov for ytterligere forlenging av denne perioden tidlig i 2022, sier styrelederen i KS.

Næringslivet rammes hardt

Pandemien har rammet reiseliv, transport, handel, kulturnæring, inkludert idrett, og servering hardt. For mange av dem gjør restriksjoner det umulig å drive.

- Vi legger til grunn at de varslede statlige kompensasjonsordningene reetableres svært raskt, og at det ikke innføres nye statlige føringer for de kommunale kompensasjonsordningene dersom disse tilføres ytterligere kapital, sier Helgesen.