Fortsatt står alt for mange innbyggere uten fastlege, og det koster kommunene for mye å rekruttere og beholde fastleger. Det skyldes mange forhold, blant annet at næringsmodellen ikke fungerer like godt i alle kommuner.

KS har over flere år jobbet for at kommunene skal få bedre rammer til å velge den driftsformen de mener de er mest tjent med, enten det er ansettelse eller næringsdrift. Forslagene fra ekspertutvalget som gjelder finansiering og organisering er interessante, og kan bidra til nødvendig handlefrihet for kommunene, mener KS.

- Det er veldig positivt at flertallet så tydelig mener at det er nødvendig å fjerne uklarheter omkring fratredende legers rett til å selge praksisen. I dag risikerer innbyggerne å stå uten fastlege når det ikke er mulig å rekruttere til næringsdrift, sier Helgesen.

Legevakt

KS er fornøyd med flere av tiltakene som foreslås på legevaktområdet. Det er viktig å sikre at innbyggerne har en legevakt å kontakte, samtidig som legenes arbeidstid må kunne reduseres.

KS støtter utvalgets forslag om prøve ut drift av legevakt i helseforetakene på natt der samlokalisering allerede foreligger. I tillegg bør digitale løsninger brukes i større omfang, og vi forventer at staten samarbeider med kommunene om å få til flere lignende forsøk.

Rekruttering og kompetanse

KS mener tiltakene utvalget foreslår vil bidra til økt rekruttering, og at flere blir i yrket. Det er et paradoks at kommunene sliter med å få nok leger, når nyutdannede leger samtidig må vente lenge for å få LIS1-stilling; som de må ha for å bli fastlege. Ekspertutvalget har flere forslag som vil bidra positivt.

- Vi forventer at regjeringen følger opp utvalgets forslag til å myke opp kompetansekravene. Det vil gjøre det enklere å rekruttere flere fastleger, sier Helgesen.

Finansering og organisering

KS mener det er behov for endringer i organisering og finansiering av fastlegeordningen, og er glade for at det foreslås tiltak som kan gi kommunene større handlingsrom for organisering av fastlegetjenesten. Utvalget har flere forslag som kan bidra til dette, blant annet å øke basistilskuddets andel av finansieringen.

Arbeidsbelastning og arbeidstid

KS har lenge etterlyst tiltak som kan redusere legenes arbeidsbelastning og arbeidstid. Det vil være et skritt i riktig retning å redusere oppgaveporteføljen ved å slutte å utstede sykemeldinger for korttidsfravær og attester til elever i videregående skole, slik utvalget foreslår.

KS ser frem til å bidra i arbeidet med å følge opp tiltakene fra ekspertutvalget.

Gjennomgang av allmennlegetjenesten - Ekspertutvalgets rapport (på regjeringen.no)