Etter koronapandemien registrerer vi nå at flere velger å bruke privatbil framfor kollektiv i byområdene, selv i områder med godt kollektivtilbud.  Både av hensyn til miljø og av hensyn til å unngå økt behov for kostbare prosjekter for å øke vegkapasiteten i framtiden, er det svært viktig at stat, fylkeskommuner og bykommuner samarbeider om tiltak som påvirker folk til å velge kollektiv framfor privatbil igjen. Fraværet av nye midler til dette i RNB-forslaget fra regjeringen kan tvinge fylkeskommunene til å måtte planlegge for redusert kollektivtilbud eller økte billettpriser. Det vil igjen føre til en negativ spiral med ytterligere overgang fra kollektiv til privatbil, i strid med både nasjonale og regionale miljømål.

Det aller viktigste Stortinget kan gjøre for å sikre at miljømålene nås, er å legge inn midler som gir fylkeskommunene mulighet til å gi trafikantene et minst like godt kollektivtilbud i annet halvår 2022..

En slik styrking av kollektivtrafikkens konkurransekraft må kombineres med andre tiltak for å få ønsket effekt. Parkeringspolitikk i byområdene, begrensning av el-bilfordeler i bomringene og utviklingen av nye takstsystemer i kollektivtrafikken som er bedre tilpasset av-og-til-reisendes behov, er andre deler av løsningene. Men bunnplanken på kort og mellomlang sikt må uansett være å sikre inntektene til kollektivtrafikken.

Med hilsen fylkesordførerkollegiets AU

Siv Henriette Jacobsen               Tore O. Sandvik
Fylkesrådsleder, Viken                 Fylkesordfører, Trøndelag

 

Jon Askeland                                   Tomas Norvoll
Fylkesordfører, Vestland             Fylkesrådsleder, Nordland