- Det er svært gledelig at Stortinget tar ansvar for å følge opp regionreformen, og er enig med det et enstemmig landsstyre i KS vedtok for en uke siden, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

I februar i år la et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg fram forslag til omfattende overføring av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. Utvalget mente at dette var nødvendig både for å løse oppgavene på en mer effektiv måte, og for å øke interessen for og legitimiteten til fylkeskommunene som folkevalgte enheter.

- Fylkeskommunene har allerede viktige oppgaver som tjenesteytere, samfunnsutviklere, planmyndighet og som regionalt bindeledd mellom sentrale aktører. Oppgavene ekspertutvalget foreslår å overføre vil ytterligere styrke fylkeskommunenes rolle. Nettopp fordi samordningsgevinster er en så viktig del av ekspertutvalgets forslag, er det avgjørende at de vurderes samlet. Det ser det nå ut til at Stortinget vil be om, og det er vi svært fornøyd med, sier Helgesen.

I Kommuneproposisjonen, som regjeringen la fram 15. mai, ble det lagt opp til at hvert departement skulle vurdere forslag som berører deres ansvarsområde og sende dem over til Stortinget enkeltvis. KS har vært redd for at en slik behandlingsmåte skulle føre til at ekspertutvalgets overordnede vurderinger kom i bakgrunnen.

Flertallet i komitéen, Ap, SV, Sp og KrF, ber regjeringen komme med en sak om oppgaveoverføringer innen 15. oktober.