I stortingsmeldingen går det fram at det fortsatt skal være energiloven som er styrende i behandlingen av vindkraftsaker.

- Dette må Stortinget endre på, slik at saksgangen for arealendringer blir den samme i vindkraftsaker som i alle andre arealsaker, ved at sakene behandles etter plan- og bygningsloven, sier Gram.

Dette handler om lokaldemokrati og at synspunktene til lokalbefolkningen og lokale og regionale myndigheter skal bli hørt i den ordinære saksbehandlingsprosessen, enten de er for eller mot utbygging.

Bjørn Arild Gram peker på at plan- og bygningsloven legger til rette for nettopp slike prosesser med medvirkning fra folk flest, organisasjoner, fagfolk og politikere.

Samtidig er det avgjørende at det er de lokale og regionale folkevalgte som til slutt tar den endelige beslutningen om hva som er det lokale/regionale standpunktet.

Gram understreker at det her er snakk om synspunkter som skal inn i saksbehandlingen før selve konsesjonsprosessen innledes.

- Vi har gang på gang sett at energiloven ikke er et egnet redskap for å få til en slik prosess. Derfor setter vi vår lit til at Stortinget ser de demokratiske sidene av denne saken og går inn for at plan- og bygningsloven må tas i bruk også i vindkraftsaker, sier Bjørn Arild Gram.

Han peker for øvrig på at regjeringen ikke legger opp til noen endringer i skattleggingen av vindkraftanlegg.

- Slik vi ser det, styrker heller ikke dette lokalsamfunnenes stilling ved vindkraftutbygginger, sier Gram.