Regjeringen foreslår å gjennomføre endringer i naturmangfoldloven. Det gjør det mulig for Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet å overføre ansvaret for vannforvaltningsplaner fra fylkeskommunene til fylkesmennene.

- Stortinget bør avvise regjeringens forslag til endringer i naturmangfoldloven nå. I stedet bør stortingspolitikerne be om at forslag som berører organisering av vannforvaltningen kommer som del av forslagene til hvilke oppgaver det regionale folkevalgte nivået skal ha etter 2020, sier Helgesen.

Da regjeringen la fram sin stortingsmelding om ny inndeling av det folkevalgte regionale nivået, den såkalte regionreformen, slo den fast at reformen skulle medvirke til å styrke demokratiet på regionalt nivå.

Et eget ekspertutvalg har foreslått å styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og har gått sterkt imot å flytte ansvaret for vannforvaltning, påpeker Helgesen.

- Mange av høringsuttalelsene har påpekt at oppgavefordelingen må sees i en helhetlig sammenheng knyttet til gjennomføring av regionreformen. Ingen evalueringer eller faglige anbefalinger peker i retning av å fjerne oppgaven fra en lokaldemokratisk arena. Tvert imot, sier Helgesen. 

Fakta

  • Med utgangspunkt i EØS-avtalen har Norge innført en egen vannforskrift som skal sikre god vannkvalitet. Fylkeskommuner og kommuner har nå sentrale roller i forvaltningen av forskriften.
  • Vannforskriftens overordnede mål er at alt av grunnvann, elver, innsjøer og kystvann skal oppnå god miljøtilstand innen år 2021. Målet om god miljøtilstand inkluderer alt som påvirker vannmiljøet, for eksempel alle typer forurensning og fysiske inngrep.
  • Vannforskriften har til nå vært hjemlet i plan- og bygningsloven, forurensingsloven og vannressursloven. Hjemlingen i plan- og bygningsloven har sikret medvirkning i utarbeiding av vannforvaltningsplanene fra berørte og aktuelle interessenter.
  • 11 fylkeskommuner har nå ansvar som vannregionmyndighet for hver sin vannregion. Vannregionmyndighetene har ansvar for å koordinere arbeidet med å enes om en felles juridisk bindende forvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram for hver vannregion.
  • Klima- og miljødepartementet sendte på høring forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven 5. oktober 2017. Endringene gjelder hovedsakelig organiseringen av vannforvaltningsarbeidet.