220 kommuner og 6 fylkeskommuner har til nå samlet seg om ordningen.

- Finansieringsordningen innebærer at vi får realisert nye, felles digitale tjenester raskere enn i dag, til nytte for både innbyggere og næringsliv. I tillegg får vi et verktøy for å kople sammen digitale tjenester på tvers av kommune og stat, sier administrerende direktør i KS Lasse Hansen.

Fortsatt mulig å bli med
Selv om fristen som ble satt i fjor høst, er passert, er det fortsatt mulig å bli med i ordningen ved å betale inn et engangsbeløp. For kommunene er engangsbeløpet 20 kroner per innbygger, mens for fylkeskommunene er summen satt til 5 kroner per innbygger.

- For å utvikle nye og bedre tjenester som skaper enklere hverdag for innbyggerne, må sektoren digitalisere i fellesskap. MinSide, som vi håper å rulle ut om kort tid, gjør det mulig å finne relevant informasjon om seg selv – som for eksempel byggesøknader og barnehageplass samlet på en og samme side.  Kommuner som er del av ordningen, vil kunne ta tjenesten i bruk når den er ferdig utviklet og testet, sier Hansen.

Jobber med flere prosjekter
Flere prosjekter har søkt støtte. Til behandling er blant annet søknader om å tilby digitale tjenester knyttet til hjemmetjenesten og prosjekter for å utvikle digitale tjenester for sosialhjelpsmottakere på nav.no. Vår beboer er et annet prosjekt som vil forenkle oppslag mot sentrale registre som blant annet folkeregisteret. Det vil bidra til at innbyggere og næringsliv slipper å oppgi samme informasjon flere ganger, og at den er oppdatert til enhver tid.

Se oversikt over flere prosjekter som har søkt støtte, og som er til behandling i KommIT-rådet.

Mål om 250 millioner
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir 125 millioner kroner fordelt over to år, forutsatt at kommunal sektor bidrar med minst like mye. Den forutsetningen er snart innfridd. Med deltakelse fra 220 kommuner og 6 fylkeskommuner bidrar kommunesektoren med litt over 119 millioner kroner. Dersom alle kommuner og fylkeskommuner blir med i ordningen, vil sektoren disponere cirka 250 millioner kroner.

Penger gis til utvikling av prosjekter
For å få penger til digitaliseringsprosjekter må løsningen være nasjonal – det vil si være en løsning som flere kommuner kan ta i bruk. Penger gis til utvikling av prosjekter. Løsningene som utvikles, vil være forbeholdt dem som er med i ordningen. Prisen for å ta i bruk en løsning beregnes slik at kostnadene fordeles på dem som tar den i bruk. På denne måten fordeles finansieringsansvaret og byrden på et fellesskap, samtidig som det opprettholdes kapital i finansieringsordningen til å utvikle nye fellesløsninger.

Ordningen skal administreres av KS, og det er det rådgivende digitaliseringsutvalget nedsatt av KS (KommIT-rådet) som behandler søknadene og gir en innstilling. Til slutt er det KS som beslutter og tildeler midler.

Kommuner som er med i ordningen

"videre lesning"