I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 øker kommunesektorens frie inntekter med 3,8 milliarder kroner, en realvekst på en prosent. Dette er helt nederst i det intervallet regjeringen varslet i Kommuneproposisjonen i vår, der de la opp til en vekst i frie inntekter på mellom 3,8 og 4,3 milliarder kroner.

- Med tanke på de signalene som er gitt om utsiktene for de offentlige finansene, er det ikke veldig overraskende at regjeringen denne gangen legger seg der, sier Gunn Marit Helgesen.

Flom- og rassikring
Hun er likevel overrasket over at budsjettet ikke inneholder et tydelig krafttak for sikring av infrastruktur.

- Vi finner lite og ingenting som kan bidra til å trappe opp arbeidet med å ta igjen etterslepet på vedlikehold av fylkesveiene, og vi finner ingen satsing på ras- og flomsikring. Når vi opplever stadig sterkere og stadig oftere ekstremvær, med store ødeleggelser som rammer enkeltmennesker og lokalsamfunn, er det alvorlig at det ikke satses mer på forebygging. Det vil med stor sikkerhet koste oss dyrt i framtida, sier Helgesen.

Svekker velferdstjenestene
KS er også sterkt kritisk til at regjeringen for tredje år på rad svekker den statlige finansieringen av ressurskrevende tjenester, det vil si kommunale tjenester til innbyggere med psykisk utviklingshemming, sterkt nedsatt funksjonsevne, alvorlige rusproblemer eller psykiske lidelser.

- Staten fortsetter å spare penger ved å dytte utgifter over på kommunene. Små utgifter for staten blir store utgifter for enkeltkommuner. Når vi samtidig konstaterer at man vedtar bemanningsnormer som ikke blir fullfinansiert for den enkelte kommune, må kommunene kutte i eldreomsorg og andre velferdstjenester. Stortinget har et klart ansvar for at det ikke skjer, sier Gunn Marit Helgesen.