Avtalen innebærer at kommunesektorens organisasjon KS, Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet skal være pådrivere for å få til mer og bedre samarbeid mellom universiteter og høyskoler og kommuner.

– Regjeringen er opptatt av å tilby gode helsetjenester over hele landet. Mangel på praksisplasser er en flaskehals, og vi håper avtalen med KS vil bety at vi får flere i kommunene. Det er bra både for helse- og sosialfagsstudentene og for innbyggerne som bruker de kommunale helsetjenestene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Statistisk sentralbyrå har anslått at Norge kan ha et underskudd på 20 000 sykepleiere i 2035. For å ta tak i denne situasjonen opprettet regjeringen i år 300 nye studieplasser til sykepleier- og spesialsykepleierutdanningene, og ba universiteter og høyskoler utdanne 200 flere sykepleierstudenter innenfor egne rammer. For å få realisert økt opptakskapasitet trengs det flere praksisplasser blant annet i kommunene.

Bidrar til rekruttering i kommunene

Stadig mer av helsetjenestene blir utført av kommunene og det er viktig at studenter gjennom utdanningen får erfaring og kompetanse med arbeid derfra. Omtrent 20 prosent av alle kommuner har ikke praksisstudenter fra helse- og sosialfagutdanninger i dag.

– KS er glad for at vi med denne avtalen inngår viktig samarbeid om hvordan vi i fellesskap skal jobbe for både flere og bedre praksisplasser i kommunene. Det er viktig for at unge og nyutdannede skal oppleve kommunen som en attraktiv arbeidsplass. En av de største utfordringene vi står overfor på velferdsområdet er behovet for å skaffe nok personell til helse- og omsorgstjenestene. For å lykkes med god rekruttering og rett kompetanse, må studenter få god praksis som en del av utdanningen, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

– Vi vil ha flere fagfolk med riktig kompetanse i vår felles helsetjeneste, og økt kvalitet og kapasitet på praksisplasser i kommunene er avgjørende for dette. Denne samarbeidsavtalen tar tak i utfordringene og er et eksempel på hvilke treffsikre grep vi vil ta for å møte bemanningsutfordringene i årene som kommer, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

For å bidra til flere praksisplasser i kommuner har regjeringen også tidligere i år tildelt statlige og private universiteter og høyskoler 50 millioner kroner ekstra. Pengene skal brukes til å dekke utgifter til reise og bosted for helse- og sosialfagsstudenter som får praksisplass langt fra campus . 

Om avtalen

Partene vil i fellesskap:

  • bidra til bærekraftig utdanningskapasitet av helse- og sosialfaglig personell.
  • bidra til at kommunene utformer og gjennomfører tiltak innen de områder som er skissert, utfra lokale forhold og behov.
  • bidra til at kommuner i hele landet har mulighet til å etablere flere praksisplasser – av god kvalitet
  • legge til rette for styrket samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og UH- sektoren, som blant annet muliggjør styrking av desentralisert utdanning
  • gjennom styringsvirkemidler stille forventninger til universiteter og høyskoler om økt samarbeid med kommunene om praksis.
  • bidra til gode overganger mellom studier og arbeidsliv som igjen sikrer nødvendig rekruttering til kommunene i hele landet.
  • bidra til å synliggjøre kommunen som en god læringsarena for studenter og bygge på og dele erfaringer fra prosjekter, som Jobbvinner.
  • legge til rette for erfaringsdeling mellom kommuner gjennom nettverk og andre relevante møteplasser.
  • Økonomiske forpliktelser fra statens side vil bli avklart i forbindelse med de årlige budsjettprosessene.

Avtalen vil bli fulgt opp gjennom jevnlige kontaktmøter. Arbeidet skal evalueres årlig av partene i forbindelse med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og kommunesektoren. Avtalen gjelder frem til 2025.

Les hele avtalen