- Vi har et omfattende arbeid foran oss før kommunene kan endelig stilling til Akson. At det nå kommer midler til å sikre et godt beslutningsgrunnlag er svært viktig, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av 93 millioner kroner til Akson journal og 189 millioner kroner til bedre samhandlingsløsninger.

- Med dette budsjettforslaget er kommunene villige til å gå tyngre ombord i arbeidet. Det er sentralt å videreutvikle anskaffelses-, gjennomførings og løsningsstrategi for stegvis og fleksibel utvikling av målbildet for Akson journal. Her blir markedsdialog og samarbeid med det Nasjonale Leverandørutviklingsprogrammet viktig, sier Gram.

Akson journal

At det kommer penger i budsjettet for neste år, gjør det mulig for KS, i samarbeid med kommunene og staten, å utrede hvordan felles kommunal journal for helsepersonell i kommunen kan organiseres og finansieres.

-Dersom vi skal få en mer effektiv pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet og en framtidsrettet utvikling av helsetjenestene, trenger vi nye digitale løsninger. For at kommunene skal slutte seg til felles kommunal journal må løsningen være realiserbar, økonomisk bærekraftig og ha en håndterbar risiko. KS mener det er helt avgjørende at det blir ivaretatt i utredningsarbeidet som skal lede frem til en endelig beslutning i kommunene, sier Gram.

Et felles prosjekt

KS er opptatt av at utredningsarbeidet skjer i samarbeid mellom stat og kommune, og på tvers av forvaltningsnivåer, på samme måte som stat og kommunene organiserer andre sømløse tjenester til innbyggerne.

KS og kommunene ønsker å bidra aktivt i arbeidet, og har nå tatt over ledelsen av styringsgruppen for utredningsarbeidet. Kommunesiden er imidlertid avhengig av ressurser og deleierskap hos statlige myndigheter.

- Vi er derfor glade for at staten bekrefter at de skal bidra med ressurser og kompetanse, både fra Direktoratet for eHelse, Norsk Helsenett og Helse- og omsorgsdepartementet, sier Gram.

Mer til bedre samhandling

KS har vært opptatt av å forbedre dagens samhandlingsløsninger i hele helsetjenesten parallelt med arbeidet med en felles kommunal journal.

- At det nå også settes av friske midler til samhandlingsløsningen, betyr at vi kan begynne utprøving av viktige områder tidlig, spesielt på legemiddelområdet. Det blir også viktig fremover at kommunal sektor sikres en sterkere innflytelse på beslutningsprosessene rundt nasjonale e-helseløsninger, sier Gram.

Se også hovedsiden for Statsbudsjettet 2021.