Regjeringen har tidligere foreslått å overføre ansvaret for vannforvaltningsplaner fra fylkeskommunene til staten.   Klima-  og miljøminister Ola Elvestuen har nå besluttet at det ikke gjøres endringer i organisering av vannforvaltningsarbeidet etter vannforskriften nå.

- Vi registrerer at statsråden i dag sier det ikke blir endringer i vannforvaltningen nå. Det er i tråd med hva KS, i likhet med vannregionene, har ment i lang tid, sier Helgesen.

Stortinget vedtok 13. juni at vannforvaltningen og vannforskriften skal behandles som en del av regionreformen. Kommunesektoren har gått imot endring i vannforskriften. De foreslåtte endringene er mangelfullt begrunnet, og et stort flertall av høringsinstansene har gått  imot  forslagene om å flytte ansvaret for regionale vannforvaltningsplaner fra fylkeskommunene til fylkesmannen. I lys av Stortingets vedtak, forventer KS nå at overføring av oppgaver til fylkeskommunene vurderes samlet. KS forventer at regionale vannforvaltningsplaner fortsatt skal behandles som planer etter plan- og bygningsloven, med fylkeskommunene som vannregionmyndigheter.