– Forslaget om en utvidet rett til videregående opplæring frem til eleven har bestått, og rett til rekvalifisering, vil gi både unge og voksne en bedre mulighet for å skaffe seg den kompetansen de selv og samfunnet trenger fremover. Det gir et bedre grunnlag for varig fotfeste i arbeidslivet, som er til det beste både for den enkelte og for hele samfunnets bærekraft, sier Eide.

KS er opptatt av å begrense omfanget av nye pliktregler som fører til økt statlig kontroll og krav til dokumentasjon og rapportering. Det foreslås noen nye pliktregler som er unødvendige, for eksempel krav om en vikarordning.  Kommuner må selvsagt sørge for god tilgang til vikarer, men en lovfesting vil bare øke det administrative arbeidet uten at tilgangen til kvalifiserte vikarer forbedres av den grunn.

KS er imidlertid fornøyd med at Regjeringen har lyttet til innspill om at det ikke bør innføres et rettslig forsvarlighetskrav, som hadde ført til omfattende administrativt arbeid på bekostning av tid til elevene og kvalitetsutviklingen i skolen.

– Her har regjeringen tatt et klokt valg i tråd med tillitsreformens mål, sier Eide.

Regjeringen foreslår, i tråd med høringsforslaget, å videreføre bestemmelsene om kompetansekrav for den som ansettes i undervisningsstillinger. Samtidig varsles det et videre arbeid med dette i samarbeid med partene.

– Kvalifiserte lærere er skolens viktigste ressurs, og KS vil bidra til konstruktivt samarbeid om dette, sier Eide.

KS mener det er viktig å styrke elevmedvirkningen i skolen, og har sammen med Elevorganisasjonen utarbeidet en rapport om hvordan dette kan gjøres i praksis. Vi vil se nærmere på hvordan dette foreslås regulert i forslaget.

Om forslaget på regjeringen.no