Samtidig som fylkeskommunene ruster seg til å ta imot nye oppgaver, foreslår regjeringen å flytte ansvaret for forvaltning av landets vannressurser fra regionalt nivå tilbake til staten. Det mener KS er en svekkelse av lokaldemokratiet og i strid med målsetningene for regionreformen.

KS forstår ikke hvorfor regjeringen foreslår å gjøre vesentlige endringer i forvaltning av vannressursene allerede til sommeren.

- Nå foreligger regionale planer med mange tiltak for å forbedre vannkvaliteten over hele landet. Fylkeskommunene er klare til å gjennomføre tiltakene, samtidig som de skal forberede neste planfase. Ingen av de evalueringene som er gjennomført tar til orde for å endre planprosessene slik regjeringen foreslår. Det synes heller ikke å ligge noen utredning eller annen dokumentasjon til grunn for forslaget, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Hun etterlyser også dialogen som normalt skal være mellom statlige myndigheter og kommunesektoren forut for slike endringsforslag. I den konkrete saken har det vært helt tyst fra statens side. Helgesen spør hva som gjør at omforente prinsipper er fraveket.

-  De nåværende vannområdemyndighetene sitter igjen med det de føler er uforpliktende planer, uten felles enighet om mål og tiltak. Det bekymrer oss, spesielt fordi lokalt engasjement er avgjørende for å sikre god og helhetlig forvaltning av vannressursene, sier Helgesen.

KS oppfordrer kommuner, fylkeskommuner og andre med interesse for miljøstandarden i vann og vassdrag til å engasjere seg i høringsrunden. Høringsfristen er 15. januar.

Fakta

EU-direktivet om vannforvaltning pålegger Norge å oppnå visse miljøstandarder for kvaliteten på vann og vassdrag innen 2021. Det nasjonale ansvaret for den enkelte region i landet ble delegert til fylkeskommunalt folkevalgt nivå i 2010. Hver region har deretter laget planer for å oppnå tilfredsstillende vannkvalitet. Planene ble godkjent av Miljødirektoratet som nasjonal myndighet høsten 2016. Det er disse planene som ligger til grunn for tiltakene som gjennomføres rundt i landet. Det er usikkert hva som vil skje med planene dersom ansvaret for dem overføres til Fylkesmannen slik regjeringen har foreslått.