Stortingsmeldingen om ny NTP for perioden 2022-2033 legges fram av regjeringen fredag 19. mars. Regjeringen har allerede varslet at meldingen inneholder forslag om ekstra satsing på vedlikehold av fylkesveiene. I første omgang varsles 825 millioner kroner årlig fra og med 2022, og så en betydelig økning videre i siste del av planperioden..

- Selv om vi er svært fornøyde med den varslede satsingen fra regjeringen, er vi ikke likegyldige til hvordan satsingen gjennomføres. Derfor må helheten i regjeringens forslag gjøres kjent, før fylkeskommunene og KS kan si noe om effekten på redusert vedlikeholdsetterslep, sier Gram.

Fylkeskommunene og KS vil sterkt anbefale at midlene fordeles innenfor rammen av frie inntekter som uansett vil være den dominerende finansieringskilden til vedlikehold av fylkesveier. En ordning hvor fylkeskommunene må søke særskilt om midler vil være en byråkratisk og lite effektiv ordning. Det må heller ikke stilles krav om omprioritering av andre fylkeskommunale midler, for eksempel fra videregående opplæring, for å få tilgang til denne ekstra satsingen.

Dagens vedlikeholdsetterslep på fylkesvei er beregnet til om lag 62 milliarder.

- Vi registrerer at opposisjonspartier har tatt til orde for enda sterkere satsing på fylkesveivedlikehold enn hva regjeringen foreslår. Dersom det blir resultatet av Stortingets behandling av NTP 2022-33, vil det være ekstra gledelig, sier Bjørn Arild Gram.