- Vi er lettet over at dette nå er over, og respekterer at regjeringen vurderer situasjonen som så alvorlig at de måtte gripe inn. Streiken rammet disse kommunene svært hardt. Det sier seg selv at å skulle håndtere en legestreik midt oppe i en pandemi med stigende smittetall, det er tøft. Kommuneledelsen i disse kommunene har rett og slett vært redde for innbyggernes liv og helse, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

Fra mandag 2. november ville streiken blitt trappet opp i sju kommuner. Dette er kommuner med få innbyggere og store avstander, der hver enkelt lege er viktig for at legevaktturnusen skal gå opp.

Ville stått uten legevakt

Alle kommunene søkte Legeforeningen om dispensasjon fra streiken, fordi de ville stått uten legevakt fra 2. november. De fleste fikk avslag. Det ble derfor rapportert om fare for liv og helse fra alle sju kommunene.

- Vanligvis kan en lege erstattes med en vikarlege, eller man kan få til et samarbeid med nabokommuner. Under streik er det å regne som streikebryteri, og kommunene har ingen mulighet til å trygge pasientenes behov, sier Gangsø.

Vil se fremover

De konsekvensene streiken ville fått for små kommuner med lange reiseavstander viser at det haster å finne mer varige løsninger på legevaktproblemene.

- Vi forstår Legeforeningens utålmodighet, men skulle ønsket at de heller hadde valgt å bruke denne tiden på få fortgang i det pågående arbeidet med å finne løsninger for legevakt, sammen med oss og nasjonale myndigheter, sier Gangsø.

Gangsø mener vi er nødt til å tenke nytt om legevakt.

- For at innbyggere i alle kommuner skal føle seg trygge må hele den akuttmedisinske kjeden henge sammen. Det betyr både legekontoret, legevakten, ambulansetjenesten, 113-sentralen og sykehusets akuttmottak. Vi må blant annet undersøke om det er mulig å bruke telemedisin og andre digitale verktøy i større grad, og dermed bruke annen type kompetanse enn legekompetanse.

- Vi er et langstrakt land, med spredt bosetting. I storbyene har legene opptil 2000 pasienter på lista. Det er like mange mennesker som det er innbyggere i mange kommuner. Det gir seg selv at man da må løse legevakt på en annen måte på en liten øykommune i Nordland, enn for eksempel i Oslo eller Trondheim, sier Gangsø.

FAKTA:
Tvungen lønnsnemnd betyr at myndighetene griper inn og beslutter at konflikten skal avgjøres ved lønnsnemnd, normalt Rikslønnsnemnda. Regjeringen fremmer nå en proposisjon for Stortinget med forslag til en særlov som forbyr fortsatt arbeidskamp og overlater til Rikslønnsnemnda å behandle interessetvisten. Rikslønnsnemndas kjennelse får virkning som tariffavtale mellom KS og Legeforeningen.

Det er 20 år siden sist en konflikt ble stanset gjennom bruk av tvungen lønnsnemnd i kommunesektoren.