- Etter langvarige forhandlinger konstaterer vi at det ikke har vært mulig å bli enige om en videreutvikling av rammeavtalen på dette tidspunktet. Vi er derfor enige om å forlenge den vi har, sier forhandlingsleder og arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS.

KS har vært pådriver for å reetablere trepartssamarbeidet mellom Legeforeningen, Helse- og omsorgsdepartementet og KS. Partene jobber blant annet sammen for å utarbeide alternative finansieringsmodeller. Dette arbeidet har frist 1. september i år. Samme dag er frist for levering av den eksterne evalueringen av fastlegeordningen.

- For oss har det vært viktig å jobbe sammen om å finne de riktige grepene for en god og bærekraftig fastlegeordning framover. For KS er det avgjørende at kommunene har tilstrekkelig handlingsrom for å sikre en god kommunehelsetjeneste, i tråd med sitt sørge-for-ansvar. Kommunen må ha anledning til å organisere tjenesten etter lokale behov. Det er også viktig å bidra til at kommunen framstår som en attraktiv arbeidsgiver for de unge legene, sier Tor Arne Gangsø.

Et krevende tema i forhandlingene har vært den nye spesialistutdanningen i allmennmedisin. KS har tidligere påpekt overfor staten at den nye spesialistutdanningen ikke er fullfinansiert, noe staten er uenig i. KS kan ikke gjennom en nasjonal rammeavtale legitimere at kommunene skal betale mer enn det staten legger til grunn.