Frontfagsmodellen har bidratt til en god og balansert utvikling i norsk økonomi i flere tiår.  Det er avgjørende for en god kommuneøkonomi og gode velferdstjenester som kommer hele samfunnet til gode.

– Norsk og internasjonal økonomi og samfunnsliv står overfor en rekke store utfordringer i tiden framover. KS mener, som utvalget, at koordinert lønnsdannelse gjennom frontfagsmodellen er spesielt viktig i usikre tider som nå. KS slutter seg til utvalgets hovedkonklusjoner, sier Gangsø.

Les rapporten fra frontfagsmodellutvalget her

Det vil bli knapphet på arbeidskraft i Norge i årene som kommer, fordi det blir færre i yrkesaktiv alder mens særlig helse- og omsorgsoppgavene vil vokse. Utvalget advarer mot at et sterkt press i arbeidsmarkedet kan føre til en «alles kamp mot alle», som kan gi en lønns- og prisspiral som det store flertallet vil tape på. 

– Det er positivt at et samlet arbeidsliv i utvalget står sammen om at frontfagsmodellen fortsatt er det beste svaret på disse utfordringene i arbeidsmarkedet, og om at den må praktiseres fleksibelt, slik vi har gjort i KS-området de siste to årene. Da kan lønnsdannelsen bidra sammen med andre faktorer til en effektiv fordeling av arbeidskraft mellom sektorene, slik at kommunesektoren får nødvendig kompetanse til å tilby gode tjenester, sier Gangsø.

Han understreker at dette er en av hovedkonklusjonene fra et samlet frontfagutvalg, og at den tar opp i seg hovedpoenget i dissensen fra Unio og Akademikerne.

- Rapporten gir gode analyser og vurderinger om lønnsdannelsen og samspillet med den økonomiske politikken i Norge.  Vi har nå et oppdatert kunnskapsgrunnlag som gjør oss bedre rustet til å møte utfordringene framover. Rapporten er nok et godt eksempel på styrken i den norske modellen, sier Gangsø.

Frontfagsmodellen innebærer at konkurranseutsatt industri forhandler først og legger en norm for lønnsutviklingen i hele arbeidslivet. NHO skal, i forståelse med LO, angi en troverdig ramme for den samlede årslønnsveksten i industrien. Men den skal ikke være et absolutt gulv eller tak for lønnsveksten.